Diwrnodau allan i’r teulu mewn atyniadau addysgol Eryri

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Mae haf llawn o gestyll tywod, nofio a hufen iâ yn freuddwyd pob plentyn. Ond os, fel rhiant, ydych am gynnwys rhai atyniadau addysgol yn eich taith gwyliau’r haf, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi!

Mae meddyliau ifanc fel sbwng, yn sugno gwybodaeth newydd yn frawychus o sydyn. Beth am gymryd mantais pan fyddwch yn dod â’ch plant i Eryri yn ystod gwyliau’r ysgol?

Wedi’r cyfan, er ei bod yn  wyliau haf, nid oes rhaid i hyn olygu  bod dysgu yn arafu …

Os ydych chi’n ymweld ag Eryri gyda phlant yn ystod yr haf ac yn awyddus i sicrhau bod ‘na dipyn o ddysgu yn digwydd ochr yn ochr â gwneud cestyll tywod a bwyta hufen iâ, dyma rai o atyniadau addysgol gorau’r rhanbarth gallech ymweld.

1. cloddio y bwlch

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Mae mwyngloddio a chwarela wedi bod yn rhan bwysig o hanes Eryri ers canrifoedd, yn aml yn ffurfio’r dirwedd yn llythrenol fel a welwn heddiw. Er bod y diwydiannau hyn wedi bod yn dirywio ers blynyddoedd lawer, maent wedi gadael ar ôl rhai safleoedd diddorol sydd, yn y cyfnod modern, wedi dod yn atyniadau gwych i ymwelwyr.

Gwaith Llechi Inigo Jones – yn yr atyniad hynod ddiddorol yma ger Caernarfon, gallwch ddysgu popeth am y diwydiant llechi a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau, megis caligraffi.

Amgueddfa Lechi Cymru – mae’r atyniad mawr yma yn Llanberis yn rhoi cipolwg ar fywyd  chwarelwr yn yr oes wedi mynd heibio i chi. Edrychwch allan am weithgareddau arbennig (fel crefft gweithdai) yn ystod gwyliau’r ysgol.

Ceudyllau Llechi Llechwedd

Ceudyllau Llechi Llechwedd

Ceudyllau Llechi Llechwedd -mae’r atyniad hwn ym Mlaenau Ffestiniog yn cynnig ffordd wych i brofi bywyd fel glöwr Fictoraidd: taith trên tanddaearol yn cael ei hadrodd gan  ‘ysbryd’ bachgen deuddeg oed a oedd yn gweithio yn Llechwedd.

Gwaith Copr Sygyn – ymwelwch â’r atyniadyma yn Beddgelert i ddysgu am gloddio copr yn Eryri, gweler y gwythiennau copr yn rhedeg drwy’r creigiau, a hyd yn oed rhoi cynnig ar panio am aur.

Archwilwyr Mwynglawdd Corris – yn y atyniad hwn yng Nghorris, De Eryri, byddwch yn cael eich darparu gydag offer diogelwch, a gyda arweinydd profiadol, yn archwilio hen chwareli llechi a gweld peiriannau ac offer wedi eu taflu.

Ceudyllau Llechi Llanfair –  y tu allan i Harlech, mae’r ceudyllau enfawr hyn yn wir yn syfrdanol – yn enwedig pan fyddwch yn ystyried eu bod wedi eu creu gan weithwyr  oedd ond gyda golau cannwyll i oleuo eu gwaith!

Nant Gwrtheyrn – ar ddechrau Pen Llyn mae pentref bach chwarelyddol a gafodd ei gadael pan wnaeth y diwydiant arafu. Mae wedi ei adfer fel canolfan dysgu Cymraeg, ond mae yna hefyd arddangosfayn dangos gorffennol diwydiannol y pentref yn ogystal â llên gwerin lleol.

2. Hwb Enfawr

Mae’r rheilffyrdd stêm yn rhan sylfaenol o dreftadaeth ddiwydiannol Eryri, canys gyda’r rheilffordd oedd y llechi a deunyddiau eraill a gloddiwyd yn cael eu cludo i’r porthladdoedd lle roeddant yn cael eu cludo allan i weddill y byd.  Mae trip ar drên stêm yn Eryri bob amser yn wledd, ac mae digon i ddewis o’u plith!

Rheilffordd yr Wyddfa

Rheilffordd yr Wyddfa

Rheilffordd yr Wyddfa -mae’r rheilffordd hon, fel yr awgryma’r enw, yn mynd a teithwyr o’r orsaf yn Llanberis i ben yr Wyddfa – y ffordd hawdd i fwynhau’r mynydd mwyaf yng Nghymru a Lloegr!

Rheilffordd Talyllyn – ewch ar daith drwy gefn gwlad syfrdanol De Eryri, gyda seibiannau picnic mewn mannau prydferth, gan gynnwys rhaeadrau ysblennydd.

Rheilffordd Ucheldir Cymru – mae’r atyniad hwyliog yma ym Mhorthmadog yn cynnig y cyfle i deithio’r trenau, ond hefyd dysgu amdanynt yn ystod teithiau o amgylch y siediau injan.

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru – un o hoff ffyrdd o weld cefn gwlad hardd Eryri, ac ar ddiwrnod sych os ydych chi yn y swyddfa docynnau yn ddigon cynnar efallai y byddwch hyd yn oed yn cael reidio cerbydau agored – am wledd, yn enwedig os ydych yn bwriadu tynnu lluniau!

Rheilffordd Llyn Llanberis

Rheilffordd Llyn Llanberis

Rheilffordd Llyn Llanberis – ewch ar daith o amgylch Llyn Padarn, drwy Barc Gwledig Padarn a heibio Castell Dolbadarn.

Rheilffordd Llyn Tegid – mwynhewch y golygfeydd prydferth o gwmpas Llyn Tegid, Y Bala, ar y daith naw milltir yma.

Rheilffordd Fach y Friog – mae y rheilffordd 12.25 modfedd yma wedi cysylltu Pentref Fairbourne i  Aber Mawddach am dros gan mlynedd. O’r aber gallwch ddal fferi i Abermaw ac archwilio’r glan môr traddodiadol yma sy’n gartref i un o draethau gorau Eryri.

3. Pe bai modd i gerrig siarad …

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Pa blentyn sydd ddim yn caru cestyll? Maen nhw mor ddiddorol, ac yn wir yn rhoi dychymyg plentyni  ymarfer da. Mae gan Gymru fwy o gestyll am bob milltir sgwâr nag unrhyw wlad arall, ac mae cyfran dda ohonynt yn Eryri. Pe gallai’r cerrig o’r cestyll hyn  siarad, a straeon  fyddent yn ddweud!

Castell Penrhyn -mae gan y castell hwn ym Mangor arddangosfeydd diddorol celf, gwely a gysgodd y Frenhines Victoria ynddo, a phob math o ddigwyddiadau teuluol-gyfeillgar yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.

Castell Caernarfon – un o gestyll  Edward I o ‘gylch haearn’ o gwmpas Gogledd Cymru, mae gan y castell hwn waliau rhesi  unigryw ac mae hefyd yn gartref i atyniad ychwanegol, Amgueddfa y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ‘.

Castell Harlech – un arall o gestyll Edward y 1af yn ystod ei ymgyrchoedd yn erbyn y Cymry, mae’r gadarnle clogwyn hwn yn leoliad o ail-greu a digwyddiadau eraill drwy gydol gwyliau’r ysgol.

Castell Cricieth – roedd hwn yn gastell Cymreig, a adeiladwyd gan  Dywysogion Gwynedd fel amddiffyniad yn erbyn goresgynwyr. Mae’n eistedd yn ddramatig ar bentir ymwthio allan i’r môr yng Nghricieth, yn dref glan môr boblogaidd.

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn – y twr eiconig, sydd yr unig beth ar ol o’r castell Cymreig hwn, sydd yn eistedd ymhlith tirwedd dramatig yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Castell Conwy – mae’r strwythur mawreddog hwn yn eistedd yng nghanol y dref hanesyddol (a hardd iawn) Conwy. Mae cerdded ar hyd pen muriau’r dref yn cynnig cyfle i weld y dref o safbwynt gwahanol.

4. Rhaid-gweler

Pwy sy’n dweud fod rhaid i amgueddfeydd fod yn ddiflas? Rydym ni yn sicr ddim yn gwneud! Mae gan Eryri rhai amgueddfeydd gwych a chanolfannau dehongli, gan gynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i gadw meddyliau o bob oed yn rhyfeddol.

Amgueddfa Lloyd George

Amgueddfa Lloyd George

Amgueddfa Lloyd George – dysgwch am fywyd a gwaith y gwladweinydd mawr, David Lloyd George, yn ei gartref blentyndod. Gwisgo i fyny mewn gwisgoedd Fictoraidd a dysgu sut oedd  bywyd ysgoli yn ystod y cyfnod hwnnw.

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd – gweld rhai o’r arteffactau diddorol sydd wedi cael eu darganfod yn ystod cloddfeydd archaeolegol o gwmpas Gwynedd, a gweld arddangosfeydd o weithiau gan artistiaid lleol.

Porth y Swnt – mae hon  yn ganolfan ddehongli yn Aberdaron sydd yn dweud wrth ymwelwyr, trwy nifer o arddangosfeydd rhyngweithiol, am fywyd ar Benrhyn Llŷn.

Labyrinth y Brenin Arthur

Labyrinth y Brenin Arthur

Labyrinth y Brenin Arthur – nid amgueddfa mewn gwirionedd, ond mae’r atyniad hyn yn cynnig ffordd llawn hwyl i ddysgu am llên gwerin lleol – byddwch yn clywed hanesion o fywyd a gweithredoedd y Brenin Arthur, tra’n cymryd taith cwch o dan y ddaear.

Amgueddfa Forwrol Porthmadog – dysgu am y gorffennol morwrol yr ardal, ac edrych ar arteffactau sy’n ymwneud â hanes morwrol yr ardal.

Ysbyty Chwarel Dinorwig – os oes gan eich plant  ddiddordeb mewn ‘hanes erchyll’ ac ochr yn fwy erchyll o addysg, mae’r atyniad hyn yn ddelfrydol gan ei fod yn cynnwys casgliad gwych o offer meddygol Fictoraidd.

5. Peiriannau Rhyfeddol

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Mae ‘Sut mae pethau’n gweithio’ yn bwnc sy’n hudo y rhan fwyaf o bobl ifanc, ac mae gan Eryri nifer o atyniadau sy’n apelio at y fecanyddol-feddwl.

Canolfan y Dechnoleg Amgen – dysgu am fyw’n gynaliadwy, drwy nifer o arddangosion ymarferol sy’n helpu meddyliau ymchwilgar ddarganfod pa mor bwysig yw byw bywyd eco-gyfeillgar.

Melinau Gwlân Trefriw – dysgwch sut mae gwlân yn cael ei nyddu ac yn gwehyddu i wneud brethyn ar gyfer dillad, blancedi a nwyddau eraill. Yn dibynnu ar ba adeg o’r flwyddyn y byddwch yn ymweld, gallwch weld y peiriannau ar waith.

Mynydd Gwefru

Mynydd Gwefru

Mynydd Gwefru – ymhell o dan y ddaear,  cymerwch daith o amgylch yr orsaf bŵer hydro-electrig a dysgu sut y gall y pŵer dŵr gael ei harneisio i wneud trydan.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s