Deg o Lynnoedd Harddaf Eryri

Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Bala

Mae llynnoedd Eryri yn ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau, megis pysgota, hwylio neu hamddena a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd. Gormod o ddewis? Dyma ein harweiniad i ddeg o lynnoedd harddaf Eryri.

Lle ceir mynyddoedd, ceir llynnoedd hefyd. Mae gan Eryri nifer fwy na’r cyffredin o’r rhain: yn wir mae ganddi ugeiniau ohonynt. Ond sut mae mynd ati i ddewis pa lynnoedd i ymweld â hwy yn Eryri? Nid yw bob amser yn benderfyniad hawdd, felly dyma ddeg y credwn sy’n werth eu cynnwys ar eich rhestr.

Llyn Tegid

Llyn Tegid

1. Llyn Tegid

Mae’n syniad da cychwyn â Llyn Tegid – Llyn y Bala – gan ei fod ym Mhenllyn, ardal o Eryri y cyfeirir ati weithiau fel Ardal y Llynnoedd Cymru. Y llyn hwn, ar gyrion hen dref farchnad y Bala, yw’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gefndir i sawl chwedl werin, gan gynnwys Teggie – sef yr hyn sy’n cyfateb i anghenfil Loch Ness yng Nghymru. Fel y byddech yn disgwyl, mae’r llyn yn boblogaidd ymysg pobl sy’n mwynhau pob math o chwaraeon dŵr, a hefyd yn ffefryn i gerddwyr a rhai sy’n ymddiddori mewn trenau stêm ac sy’n mwynhau teithio o amgylch y llyn ar Reilffordd Llyn Tegid.

Llyn Trawsfynydd

Llyn Trawsfynydd

2. Llyn Trawsfynydd

Mae Llyn Trawsfynydd – sydd mewn gwirionedd yn gronfa ddŵr a wnaed gan ddyn – yn lle hardd i grwydro ac yn lle poblogaidd i bysgota am y brithyll gwyllt sy’n poblogi’r llyn. Mae’r rhain yn pwyso 1lb ar gyfartaledd, ond clywyd hefyd am rai cymaint â 7lb. Ceir fflyd o 40 o gychod gyda modur allanol ar y safle, ac mae’r rhain ar gael ar gyfer pysgota â phlu ac nid oes ardaloedd gwaharddedig. Mae’r llyn hefyd yn lle poblogaidd ar gyfer adarwyr, ac yn achlysurol bydd eu hamynedd yn cael ei wobrwyo pan gânt gipolwg ar walch y pysgod.

Llyn Cwellyn

Llyn Cwellyn

3. Llyn Cwellyn

O ran teithiau hygyrch a hamddenol ar lan llyn mae’n anodd curo Llyn Cwellyn. Mae Llwybr Ianws yn llwybr pren y gellir ei gyrraedd drwy faes parcio’r Snowdon Ranger, a cheir cyfleusterau gan gynnwys parcio i’r anabl, toiled hygyrch, meinciau a byrddau picnic hygyrch. Mae’r llwybr yn eich arwain drwy goetir ar lannau Llyn Cwellyn ac yn rhoi cyfle ichi weld golygfeydd godidog o’r Wyddfa a’i chriw.

Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn

4. Llyn Padarn

Llyn hardd yn Llanberis yw Llyn Padarn – ac mae’n gartref i nifer o brif atyniadau a gweithgareddau Eryri. Gydag adfeilion Castell Dolbadarn yn ymsythu’n ddramatig uwchben, mae’r llyn yn ddwfn iawn – ac yn un o’r chwe llyn dyfnaf yng Nghymru – ac yn gartref i Dorgoch yr Arctig, pysgodyn a ‘adawyd ar ôl’ gan yr oes iâ. Mae Llyn Padarn, sy’n swatio yng nghanol cefn gwlad hardd Parc Gwledig Padarn, yn lle poblogaidd iawn a chanddo lwybrau cerdded ardderchog – neu beth am roi cynnig ar rai o weithgareddau ac atyniadau eraill y parc tra byddwch yno?

Llyn Cau

Llyn Cau

5. Llyn Cau

Bydd yn rhaid ichi weithio’n galed i gyrraedd Llyn Cau, gan ei fod, mewn gwirionedd, ar gopa un o fynyddoedd enwocaf Cymru – Cadair Idris, yn Ne Eryri. Yn ôl y chwedl, mae’r llyn yn ddiwaelod ac yn gartref i anghenfil. Ni allwn warantu y byddwch yn gweld anghenfil os byddwch yn penderfynu mynd yno, ond da chi ewch â chamera rhag ofn; a hyd yn oes os na fyddwch yn gweld unrhyw greaduriaid goruwchnaturiol, byddwch yn sicr o gael gwledd o luniau o harddwch naturiol.

Llyn Geirionydd

Llyn Geirionydd

6. Llyn Geirionydd

Mae Llyn Geirionydd yn llecyn poblogaidd ar gyfer chwaraeon dŵr, a hwn yw’r unig lyn yn yr ardal sy’n caniatáu cychod pŵer a sgïo dŵr. Mae’r llyn ger Coedwig hardd Gwydir yng nghyffiniau Betws-y- Coed a Llanrwst a dyma – yn ôl y chwedl – oedd cartref Taliesin y bardd o’r 6ed ganrif. Mae’r llyn yn ¾ milltir o hyd ac nid yw’n un o’r llynnoedd hawsaf i’w ddarganfod, ond byddwch yn siŵr o fwynhau chwilio amdano (mae un o’r llwybrau yn mynd â chi heibio’r ‘Tŷ hyll’; ac un arall yn cychwyn o Gastell Gwydir) – mae’r olygfa yn y rhan hon y Eryri yn siŵr o’ch syfrdanu’!

Tal y Llyn

Tal y Llyn

7. Tal y Llyn

Gellir dod o hyd i Lyn Tal-y-Llyn wrth droed Cadair Idris. Ond er i ni ddweud ‘dod o hyd’ mae’n amhosibl peidio â’i weld mewn gwirionedd. Rhewlyn anferth ydyw sy’n hynod boblogaidd ymysg pysgotwyr, ac mae’n gartref i frithyll, siwin ac eog. Yn yr ardal hon byddwch hefyd yn gweld Rheilffordd Tal-y-llyn, a fydd yn mynd â chi ar daith fythgofiadwy o amgylch cefn gwlad bendigedig y rhan hon o Eryri; ac os ydych yn ffansïo ymweld â glan y môr ar ôl gweld y llyn, mae Tywyn dafliad carreg i ffwrdd.

Llyn Llydaw

Llyn Llydaw

8. Llyn Llydaw

Rhimyn hir o lyn ar lethrau’r Wyddfa yw Llyn Llydaw. Mae’n un o’r llynnoedd yr ymwelir amlaf â hwy yn y DU, ac, yn ôl y sôn, hwn yw un o’r llynnoedd oeraf hefyd; ond rydych yn fwy tebygol o fynd yno i edmygu’r golygfeydd nag i nofio, felly peidiwch â gadael i’r tymheredd eich troi’n yn erbyn y lle! Mae Llyn Llydaw yn un o lawer o lynnoedd Cymru sy’n cael eu cysylltu â’r Brenin Arthur a’i gleddyf Caledfwlch. Os digwyddwch weld Morwyn y Llyn pan fyddwch yno cofiwch gynnig diod boeth iddi oherwydd mae’n siŵr ei bod wedi rhynnu ar ôl byw yn y dŵr rhewllyd yna cyhyd!

Llyn Dinas

Llyn Dinas

9. Llyn Dinas

Mae Llyn Dinas ym Meddgelert, wedi ei enwi ar ôl y gaer hynafol gerllaw – Dinas Emrys – sy’n gysylltiedig â Myrddin Emrys, y dewin enwog a chyfaill Arthur. Fel y byddech yn disgwyl felly, golyga hyn fod gan y llyn ran i’w chwarae hefyd yn storïau’r brenin Arthur. Yn ogystal â’r chwedlau gwerin hynod ddiddorol hyn, mae Llyn Dinas yn lle rhagorol i gerdded a physgota. Mae’n eithaf bas ac yn llecyn da i ddal eog a brithyll.

Llyn Ogwen

Llyn Ogwen

10. Llyn Ogwen

Mae Llyn Ogwen yn ymestyn rhwng dwy gadwyn o fynyddoedd Eryri – y Glyderau a’r Carneddau, ychydig filltiroedd o bentref Bethesda. Mae’r llyn bas hwn hefyd yn ffefryn gan bysgotwyr sy’n dal brithyll yno. Mae’r llyn yn swatio yng nghanol golygfa hyfryd a dramatig tu hwnt ac felly mae’n hawdd deall pam ei fod mor boblogaidd (ac o’r herwydd ceir digon o fannau parcio yma os byddwch yn dod yn y car). Mae’r llyn hwn hefyd yn gysylltiedig â chwedl Arthur – ac mae rhai yn honni mai yma roedd gorffwysfan olaf Caledfwlch, ond dywedir hynny hefyd am Lyn Llydaw, felly mae’r dirgelwch yn parhau!

Advertisements

2 thoughts on “Deg o Lynnoedd Harddaf Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Eryri i Ddechreuwyr: Pedwar o Bethau Gwerth eu Gwybod am Eryri | Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Y triathlon dewis a chymysgu Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s