Pum Traeth Sy’n Croesawu Teuluoedd yn Eryri

Ar y traeth yn Abermaw

Ar y traeth yn Abermaw

Mae’r rhan fwyaf o blant wrth eu boddau ar y traeth – ond os ydych eisiau diwrnod allan i’r teulu ar lan y môr mae’n golygu sicrhau ymlaen llaw bod cyfleusterau da ar gael, er enghraifft digon o le parcio, toiledau a digon o leoedd bwyta. Os yw ymchwil o’r fath yn swnio’n waith caled, peidiwch â phoeni – rydym ni wedi bod wrthi yn barod, ac wedi dewis pump o’r traethau mwyaf addas i deuluoedd yn Eryri..

Gallech ddadlau bod unrhyw draeth yn addas ar gyfer teuluoedd, i ddweud y gwir: os oes mymryn o dywod yno, pyllau creigiau a digon o le i redeg o gwmpas, bydd y rhan fwyaf o blant yn ddigon bodlon dim ond wrth fod yno.

Fodd bynnag, o safbwynt ymarferol, beth sy’n gwneud traeth yn berffaith ar gyfer teuluoedd?

Yn ein barn ni, yn ogystal â’r elfennau arferol – tywod, môr, pyllau glan môr ac ati – mae gan draeth sy’n berffaith i deuluoedd ddigon o gyfleusterau wrth law hefyd. Er enghraifft, rhywle i fwyta, toiledau cyhoeddus, mynediad rhwydd i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn, ac ambell siop neu ddwy. Ni ddylem anghofio chwaith am dywydd poeth, heulog â’r chwa ysgafnaf a môr cynnes i nofio ynddo – ond yn anffodus mae elfennau naturiol o’r fath y tu hwnt i’n rheolaeth!

Yn lwcus iawn, mae llawer o draethau Eryri yn ticio nifer o’r bocsys hyn, felly maen nhw’n gwbl ddelfrydol ar gyfer ymweliadau teuluol. Gallwn ddarparu’r traethau, ond o ran tywydd… chi sy’n cael y gwaith o ddewis eich dyddiadau yn ofalus!

Abersoch

Abersoch

Abersoch

Mae gan Abersoch dri o draethau tywod rhagorol – Y Prif Draeth, Traeth-y-Chwarel a Thraeth y Dref. Mae Abersoch ei hun yn bentref bywiog ‘trendi’ gyda sîn syrffio amlwg a mannau ardderchog i siopa – heb sôn am leoedd rhagorol i yfed a bwyta. Wrth anelu at y traethau byddwch yn gweld bod digon o gyfleusterau yno: meysydd parcio, toiledau, caffi/siop, a digon o chwaraeon dŵr. Gan mai Abersoch yw un o draethau mwyaf poblogaidd Eryri, yn nhymor prysur yr haf gall y traethau yno fod yn eithaf prysur – ond os yw’r plantos yn mwynhau gwneud ffrindiau newydd, byddant yn gweld hyn yn fantais ac nid yn anfantais!

Dinas Dinlle

Mae traeth Dinas Dinlle yn boblogaidd ymysg pobl leol ardal Caernarfon yn ogystal ag ymwelwyr. Ar ôl parcio eich car mae’n bosibl cerdded ar hyd y promenâd hir, sy’n ymestyn o’r fryngaer o’r Oes Haearn ar un pen, i’r amgueddfa awyr a’r maes awyr bychan yn y pen arall. Camwch i lawr o’r promenâd ar silff garegog, ac oddi tanoch mae yna draeth tywod pan fydd y llanw’n isel gyda phyllau bach yma ac acw (peidiwch â phoeni os ydych wedi anghofio eich rhwyd bysgota – ceir amryw o siopau anrhegion ar lefel y stryd sy’n eu gwerthu, yn ogystal â’r holl daclau glan môr arferol). Mae Dinas Dinlle yn draeth ardderchog ar gyfer nofio a chwaraeon dŵr a ddiwedd yr haf ceir llecynnau cynnes braf yn y dŵr sy’n bleser nofio ynddynt. Ceir digon o leoedd i fwyta ac yfed, a chaban hufen iâ rhagorol. Ceir toiledau cyhoeddus hefyd a chae chwarae bychan i gadw’r plant yn hapus ar ôl iddynt orffen codi cestyll tywod.

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Bermo

Bermo

Bermo

Mae’r Bermo yn cynnig y profiad glan môr hanfodol, gyda phopeth y gallech ofyn amdano yn ystod diwrnod teuluol ar y traeth. Tywod aur meddal? Oes. Twyni tywod lle gallwch rolio a sgrialu? Oes. Ffair fechan, toiledau, caffis, siopau ac arcedau diddanu? Oes! Dyma gyrchfan glan môr fwyaf poblogaidd De Eryri, a pheidiwch â phoeni am ormod o bobl; mae traeth Bermo yn anferth, felly mae digon o le i bawb. Hefyd mae gan Bermo harbwr rhagorol, lle gallwch fynd ar deithiau mewn cwch neu gerdded a mwynhau’r olygfa hardd. Ac ar y dyddiau hynny pan fydd y traeth yn apelio llai (fel y dywedwyd yn gynharach, fedrwn ni ddim sicrhau tywydd braf) mae digon o atyniadau dan do sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio “On The Quay at Barmouth” – felly mae digon i’w wneud hyd yn oed ar y dyddiau hynny pan nad yw’r tywydd ar ei orau.

Traeth Llanfairfechan

Traeth Llanfairfechan

Llanfairfechan

Cyrchfan lan môr arall boblogaidd yw Llanfairfechan – ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr ymhlith teuluoedd ers cyfnod Fictoria. Fel sawl cyrchfan Fictoraidd, mae gan Lanfairfechan holl elfennau traddodiadol ar gyfer y gwyliau glan môr Prydeinig perffaith: traeth tywod eang, promenâd, pafiliwn, siopau glan môr a digon o weithgareddau. Ceir maes chwarae i blant, pwll padlo, digon o le parcio am ddim, parc sglefrolio, llyn lle gall rhai sy’n ymddiddori mewn cychod model hwylio eu cychod, dau gaffi ger y traeth a thoiledau cyhoeddus. Ffiw! A Mynydd Penmaenmawr yn gefndir syfrdanol i’r cwbl. Beth mwy allech chi ofyn amdano mewn traeth sy’n addas ar gyfer teuluoedd?

Porth Oer

Porth Oer

Porthor (Whistling Sands)

Er nad yw’r mynediad yn un ardderchog ym Mhorth oer – mae’n rhaid cerdded i lawr llwybr eithaf serth o’r maes parcio, ac er nad yw hyn yn ormod o broblem, mae’n eithaf blinedig ar y ffordd yn ôl i fyny – ni allem ysgrifennu am draethau teuluoedd-gyfeillgar Eryri heb gynnwys y ffefryn parhaol. Mae’r llysenw Saesneg ‘Whistling Sands’ yn deillio o ansawdd anarferol y tywod, sy’n gwichian pan fyddwch yn stampio arno – felly mae plant wrth eu boddau yno. Ceir digon o le i barcio diolch i faes parcio eang yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac ar lan y môr ceir caffi, siop a thoiledau sy’n agored drwy dymor prysur yr haf. Yn sicr mae Porthor yn un o draethau prydferthaf yr ardal, ac er gwaetha’r siop a’r cyfleusterau eraill nid yw wedi cael ei ddifetha. Mae’r traeth ychydig yn ddiarffordd felly nid oes gormod o bobl yno fel arfer, sy’n golygu ei fod yn eithaf tawel yn ogystal â phrydferth tu hwnt.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s