Eryri i Rai Nad ydynt yn Chwarae Golff

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Teithio gyda golffwyr ond yn casau’r syniad o wyliau golffio? Peidiwch â phoeni – mae gan Eryri ddigon ar eich cyfer!

Rydyn ni i gyd wedi cael y profiad annifyr o fynd ar wyliau gyda grŵp o ffrindiau neu aelodau’r teulu, lle mae gan rai o’r grŵp ddiddordeb mawr mewn un gweithgaredd nad oes gan weddill y grŵp unrhyw ddiddordeb ynddo.

Cymerwch golff, er enghraifft. Nid yw’n rhywbeth sy’n apelio at bawb. Efallai eich bod yn rhan o grŵp sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr brwd, ond nad oes gennych chi eich hun unrhyw ddiddordeb mewn chwarae na gwylio’r gêm. Beth allwch chi ei wneud? Colli penwythnos o wyliau, neu ddilyn y lleill ac eistedd yn y clwb, yn drymio eich bysedd ar y bar nes bydd y gêm drosodd?

Yn Eryri, yn ogystal â nifer o gyrsiau golff rhagorol i fodloni’r golffwyr yn eich grŵp, byddwch yn falch o wybod bod digon o ffyrdd eraill o gadw’ch hun yn brysur heb fynd ar gyfyl y cwrs.

Rydym wedi llunio rhestr o gyrsiau golff ffantastig yn Eryri, ynghyd â syniadau am atyniadau a gweithgareddau yn y cyffiniau y gall rhai nad ydynt yn golffwyr eu mwynhau nes bydd y gêm drosodd.

Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant

Pam y mae’n apelio at chwaraewyr golff: Mae’r cwrs pencampwriaeth par 69 a 6,629 llath hwn, sy’n cael ei gydnabod fel un o’r rhai caletaf yn y byd, ymhlith pum cwrs gorau Ian Woosnam yn y DU. Mae’n gwrs caled iawn sy’n llawn sialens gyda griniau eang, a gellir dadlau ei fod yn un o lincs golff traddodiadol gorau’r byd, a cheir golygfeydd gwirioneddol ysblennydd oddi yma. royalstdavids.co.uk

Pam y mae’n apelio at rai nad ydynt yn ymddiddori mewn golff: Bydd castell hanesyddol Harlech yn eich cadw’n brysur am oriau. Mae gan Harlech draeth tywod eang sy’n cael ei warchod gan dwyni – perffaith ar gyfer cerdded, chwaraeon dŵr neu ymlacio. Ymhellach ar hyd yr arfordir ceir eglwys fechan hynafol Llandanwg sy’n swatio yn y twyni tywod. Mae siopwyr wrth eu boddau yn crwydro’r siopau crefftau bychain yn Harlech – ni chewch unrhyw drafferth yn dod o hyd i anrheg neu ddau i gofio am eich ymweliad. Er mwyn cael mwy o siopa eto anelwch tua’r de i Ddolgellau, hen dref hardd lle ceir sawl adeilad rhestredig a siopau rhagorol; yma gallwch hefyd ymweld â Chanolfan Dreftadaeth y Crynwyr neu, os ydych yn teimlo’n egnïol, anelwch allan o’r dref i Barc Coedwig Coed y Brenin i gerdded a beicio mynydd. Mae hefyd yn werth ymweld â Chorris, lle ceir nifer o atyniadau rhagorol gan gynnwys Canolfan Grefftau Corris, Corris Mine Explorers, Labyrinth y Brenin Arthur a’r Ganolfan Dechnoleg Amgen.

 Harlech - ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Harlech – ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Nefyn a’r Cylch Clwb Golff

Pam y mae’n apelio at chwaraewyr golff: Mae Clwb Golff Nefyn a’r Cylch yn rhan o Drywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru ac mae’n lincs pencampwriaeth par 71 unigryw gyda 26 twll. Mae’r golygfeydd a geir oddi yma yn wirioneddol syfrdanol, a cheir golygfa ysblennydd o’r môr o bob ti. nefyn-golf-club.com

Pam y mae’n apelio at rai nad ydynt yn ymddiddori mewn golff: Mae’r olygfa yn brydferth tu hwnt – mae’n berffaith ar gyfer ffotograffwyr ac artistiaid. Mae’r traeth ym Mhorthdinllaen yn hardd a thywodlyd a gellir mynd yno drwy’r cwrs golff; mae tafarn ddymunol ger y môr lle gallwch wylio’r cychod yn mynd ac yn dod. Gyrrwch drwy gefn gwlad Penrhyn Llŷn ac ymweld ag ambell borth neu gildraeth – Porth Iago, Porth Colmon, Porthoer, i enwi rhai yn unig – neu gallech fynd draw i Aberdaron i ymweld â chanolfan ymwelwyr newydd sbon Porth y Swnt. Yn Aberdaron hefyd gallech groesi mewn cwch i Ynys Enlli, ynys hanesyddol yr ugain mil o saint.

Nefyn - ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Nefyn – ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Clwb Golff Abersoch

Pam y mae’n apelio at chwaraewyr golff: Disgrifiwyd y cwrs golff parcdir a lincs par 69, ac 18 twll hwn fel y ‘cwrs golff mwyaf cyfeillgar yng Nghymru’ ac ‘yn un o emau Riviera Cymru’. Canmoliaeth yn wir! Mae’r cwrs yn addas ar gyfer golffwyr o bob gallu, ac yn cynnig golygfeydd rhagorol o’r arfordir; par 4 risg a gwobr a par 3 diddorol ac amrywiol. abersochgolf.co.uk

Pam y mae’n apelio at rai nad ydynt yn ymddiddori mewn golff: Mae Abersoch yn gyrchfan ‘trendi’ iawn ac, er ei fod yn bentref bychan, mae yno ddewis rhagorol o siopau a bwytai yn ogystal â marchnadoedd crefftau cyson. Mae traethau Abersoch yn ardderchog, ac yn ddelfrydol ar gyfer chwaraeon dŵr neu gael mwy o liw haul. Ewch draw i Bwllheli sydd gerllaw i gael mwy o hwyl glan môr traddodiadol – arcêds diddanu, ffair fechan, traethau tywod, hufen iâ blasus – yn ogystal â marina o safon fyd-eang, dewis rhagorol o siopau annibynnol, marchnad (bob wythnos yn y gaeaf, a dwywaith yr wythnos yn ystod yr haf) ac oriel ardderchog Plas Glyn-y-Weddw. Teithiwch tua’r gogledd ar hyd A499 i ymweld â Pharc Glasfryn lle ceir go cartio, saethyddiaeth, tonfyrddio a siop fferm o’r radd flaenaf.

Abersoch - ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Abersoch – ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Clwb Golff Porthmadog

Pam y mae’n apelio at chwaraewyr golff: Mae Clwb Golff Porthmadog, sy’n rhan o Drywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru, yn gwrs par 71 lle ceir cyfuniad diddorol o rostir a lincs mewn lleoliad hardd ryfeddol. Mae gan y cwrs 18 twll hwn 9 twll o lincs drwy dwyni tywod Bae Tremadog, a 9 twll rhostirol. porthmadog-golf-club.co.uk

Pam y mae’n apelio at rai nad ydynt yn ymddiddori mewn golff: Mae Porthmadog yn cynnig digon o weithgareddau i gadw pawb yn hapus. Daliwch drên stêm i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl ar Reilffordd Ffestiniog, neu i Gaernarfon ar Reilffordd Ucheldir Cymru. Dyma un o’r ffyrdd mwyaf pleserus o weld cefn gwlad ysblennydd Eryri. Yn union y tu allan i Borthmadog mae Portmeirion, y pentref Eidalaidd enwog a gafodd sylw yn The Prisoner (y gyfres deledu o’r 60au). Mae gan Borthmadog amgueddfa forol ddiddorol a siopau a bwytai rhagorol. Ychydig ymhellach ceir Cricieth, â’i gastell canoloesol mawreddog sy’n eistedd ar graig enfawr sy’n ymwthio allan i’r môr; os byddwch yn amseru eich ymweliad yn dda byddwch yn mwynhau cyfle am lun o fachlud haul ysblennydd. Taith rai munudau i’r gogledd o Gricieth yw Llanystumdwy, lle mae’r atyniadau yn cynnwys Highgate, cartref David Lloyd George pan oedd yn blentyn, a Fferm Gwningod Dwyfor Ranch sy’n ddelfrydol i ymwelwyr iau.

Porthmadog - ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Porthmadog – ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Sant Deiniol, Bangor

Pam y mae’n apelio at chwaraewyr golff: Mae Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor, a ystyrir yn un o’r clybiau gorau yng Ngogledd Cymru, yn cynnig golygfeydd trawiadol o fynyddoedd Eryri. Mae’r cwrs 18 twll, par 68 hwn yn rhan o Drywydd Golff James Braid, Gogledd Cymru, ac mae ei 5,652 llath o barcdir a rhostir, sy’n ymestyn dros 120 acer o dir gan gynnwys Mynydd Bangor, ac yn edrych dros ddinas hanesyddol Bangor ac Afon Menai. bangorgolf.co.uk

Pam y mae’n apelio at rai nad ydynt yn ymddiddori mewn golff:  Dinas prifysgol Bangor yw prif ganolbwynt gweithgareddau yn y rhan hon o Eryri. Mae gan y ddinas ardal siopa fwyaf yr ardal sy’n cynnig cyfuniad rhagorol o enwau adnabyddus y stryd fawr a siopau annibynnol, yn ogystal â pharciau manwerthu ar gyrion y dref. I rai sy’n ymddiddori mewn hanes mae’n werth ymweld â Chadeirlan Bangor, a hefyd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd. Mewn rhai munudau gallwch yrru i Gastell Penrhyn, a hefyd i drefi Conwy a Chaernarfon lle ceir cestyll a muriau canoloesol. Mae’r rhain yn lleoedd ardderchog i fwyta ac yfed ac, wrth gwrs, maent yn enwog am eu siopau bychain annibynnol sydd mor boblogaidd gan breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae Bangor hefyd yn fan cychwyn cyfleus ar gyfer ymweld ag atyniadau eraill yn Eryri, gan gynnwys Yr Wyddfa, Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, y Mynydd Gwefru, Amgueddfa Lechi Cymru a ZipWorld – felly beth am aros ychydig ddyddiau i archwilio’r ardal yn iawn?

Bangor - ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Bangor – ar gyfer golffwyr ac y rhai nad ydynt yn chwarae golff

Cynhelir Pencampwriaeth Tîm Cymru ym Mhwllheli rhwng 14 a 17 Awst 2014. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.golfunionwales.org/welsh-team-championship-2014-2014

Advertisements

One thought on “Eryri i Rai Nad ydynt yn Chwarae Golff

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s