Cerdded yn Eryri – Pum Dewis

cerdded yn Eryri

Cerdded yn Eryri

Mynyddoedd, arfordir, cefn gwlad agored, coetiroedd – os ydych chi’n mwynhau cerdded, allech chi ddim dewis unrhyw le gwell nag Eryri!  Dyma ein detholiad ni o lwybrau cerdded Eryri ar gyfer y rhai egnïol yn eich mysg…

Petai ni’n gorfod dyfalu beth yw’r gweithgaredd awyr agored mwyaf poblogaidd yn Eryri, mae’n debyg y byddai cerdded yn un o’r rhai cyntaf neu hyd yn oed yn gyntaf ar y rhestr.

Nid yw’n syndod o gwbl i ddweud y gwir; gan fod cymaint o leoedd agored ac amrywiaeth mor eang o ran tirwedd yma, bod y rhai sy’n ymweld â’r ardal eisiau archwilio gymaint ag sydd bosibl o’r ardal, a pha well ffordd o wneud hynny na cherdded.

Ond ym mhle y dylech gychwyn arni wrth gerdded yn Eryri? Mae cymaint o ddewis o lwybrau cerdded anhygoel fel ei bod yn anodd gwybod pa rai i ddewis gyntaf. Felly darllenwch ein canllaw defnyddiol i weld pa fathau o deithiau cerdded sydd ar gael yn Eryri, a chofiwch eu cynnwys yn eich rhestr o bethau i’w gwneud!

Cnicht

Cnicht

Teithiau cerdded mynyddoedd

Beth am ddechrau gyda’r llwybrau cerdded mwyaf  ‘amlwg’ yn Eryri – sef y rhai sy’n uchel yn y mynyddoedd. Mae gan Eryri fwy na 90 copa sy’n uwch na 2,000 troedfedd, a 15 copa sy’n uwch na 3,000 troedfedd. Mae hynny’n gryn nifer o fynyddoedd!

Y mynydd y mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn awyddus i’w goncro yw’r Wyddfa, wrth gwrs; hwn, wedi’r cwbl yw’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Ceir chwe llwybr swyddogol sy’n arwain i’r copa ac maent yn amrywio o ran hyd ac anhawster – tybed pa un wnewch chi ei ddewis?

Cadair Idris

Cadair Idris

Mae Cadair Idris, yn ne Eryri hefyd yn boblogaidd ymysg cerddwyr – mae’n un o’r mynyddoedd uchel yn ardal ddeheuol eithaf y DU ac yn fwrlwm o lên gwerin a straeon hud a lledrith, gan gynnwys rhybudd sy’n dweud y bydd unrhyw un sy’n treulio noson ar lethrau’r mynydd yn deffro’r bore canlynol un ai’n fardd neu’n wallgof!

O’r Rhinogydd i’r Arennig, o’r Moelwynion i’r Glyderau, os dringo mynyddoedd sy’n cymryd eich bryd rydych wedi dod i’r lle delfrydol!

Llwybrau arfordirol

Ceir teithiau cerdded arfordirol bendigedig yn Eryri ac ni allech ofyn am amrywiaeth well o draethau. Tywodlyd, gwlyb a gwichlyd, caregog, creigiog; cysgodol, eang neu hir – mae traethau Eryri, mewn gair, yn rhagorol.

Llwybr Arfordir Llyn

Llwybr Arfordir Llyn

Y ‘prif lwybr’ i gerddwyr y glannau yn Eryri yw Llwybr Arfordir Cymru, sy’n cychwyn yng Nghaerwent ac sy’n gorffen yn y Fferi Isaf – 870 milltir i gyd. Mae arfordir Eryri yn cyfrif am oddeutu 180 milltir o’r Llwybr. Mae Llwybr Arfordir Gwynedd (datblygiad o Lwybr Arfordir Llŷn) yn ymestyn o Lanfairfechan i Fachynlleth. Mae’r llwybr yn cynnwys golygfeydd rhyfeddol ac amrywiol, gan gynnwys mynyddoedd, clogwyni, traethau tywod a childraethau bychain cysgodol – dewis anhygoel!

Mae llwybrau cerdded Rheilffyrdd y Cambrian yn cynnwys llwybrau o Aberdyfi i Dywyn, o Lanaber i Dalybont ac o Abererch i Bwllheli. Cynlluniwyd y llwybrau hyn i ategu teithiau Rheilffordd y Cambrian, sy’n darparu gwasanaethau trên o Loegr ar draws Cymru ac ar hyd arfordir Cymru, o Fachynlleth i Bwllheli.

Lôn Eifion

Lôn Eifion

Lonydd Glas Gwynedd

Mae Lonydd Glas Gwynedd yn llwybrau cerdded a seiclo di-draffig, diogel sy’n ddelfrydol i’r teulu cyfan. Ceir mwy na 30 milltir o lwybrau Lonydd Glas yng Ngwynedd, sy’n rhedeg ar hyd hen reilffyrdd segur ac ar brydiau rhai sy’n dal i gael eu defnyddio gan drenau stêm (mae hyn yn atyniad ychwanegol sy’n ddelfrydol i blant, a fydd wrth eu bodd yn codi llaw ar deithwyr wrth i’r trenau bwffian heibio). Mae’r llwybrau gwledig tawel hyn yn mynd â chi i ganol cefn gwlad Eryri, ac yn llunio  coridorau naturiol y gall bywyd gwyllt deithio drwyddynt.

Teithiau cerdded hanesyddol

Eglwys St Beuno, Clynnog Fawr - ar Lwybr y Pererinion

Eglwys St Beuno, Clynnog Fawr – ar Lwybr y Pererinion

Os hoffech gyfuno cerdded a hanes, mae Eryri wedi gofalu am hynny hefyd! Mae sawl un o lwybrau Eryri yn gysylltiedig, un ffordd neu’i gilydd, â hanes. Er enghraifft, gallech ddilyn Llwybr y Pererinion, o Gadeirlan Bangor i Ynys Enlli ar flaen Penrhyn Llŷn; ar y ffordd byddwch yn darganfod eglwysi hardd sy’n aml yn datgelu rhyfeddodau. Mae llwybr Mary Jones yn ardal y Bala yn dilyn llwybr 25 milltir merch ifanc a gerddodd  yn droednoeth ym 1800 i brynu Beibl. Roedd Llwybrau’r Dyffrynnoedd Llechi, o’r 1800au i ddechrau’r 20fed ganrif, yn cysylltu’r chwareli llechi â’r pentrefi, yr ysgolion a chapeli ac yn bwysig tu hwnt o ystyried hanes diwydiannol yr ardal. Ac yna ceir llwybrau sy’n gysylltiedig ag adeiladau hanesyddol – er enghraifft y llwybrau drwy goetir Parc Glynllifon, ger Caernarfon, lle ceir cyfoeth o ryfeddodau hanesyddol diddorol ar y ffordd (ffug gestyll, ffynhonnau a meudwyfeydd – i chi gael ryw syniad!)

Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn

Llwybrau natur

Mae teithiau cerdded natur yn Eryri yn rhagorol i gerddwyr ifanc – hyd yn oed i’r rhai sydd mewn cadeiriau gwthio! Yn aml, maent yn gyfuniad o gerdded a gweithgareddau eraill, er enghraifft, ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, sydd, efallai fwyaf adnabyddus fel canolfan feicio mynydd ond sy’n cynnig cyfleoedd rhagorol ar gyfer teithiau cerdded teuluol. Ym Mharc Gwledig Padarn, gall eich teulu gyfuno teithiau cerdded natur a theithiau hanes diwydiannol, yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau eraill fel cyrsiau rhaffau uchel, chwaraeon dŵr a dringo. Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri 17 o warchodfeydd natur  – mwy nag unrhyw Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru a Lloegr – yn ogystal â 56 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r gwarchodfeydd natur hyn, sy’n cynnwys Cwm Idwal a Gwaith Powdwr, yn rhoi cyfle rhagorol i gerdded ac i wylio bywyd gwyllt; gweithgareddau i’w trysori gan ymwelwyr o bob oedran.

Advertisements

One thought on “Cerdded yn Eryri – Pum Dewis

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s