Naw Traeth sy’n Croesawu Cŵn yn Eryri

Ar y traeth, Eryri

Ar y traeth, Eryri

Os ydych yn bwriadu ymweld ag Eryri gyda’ch ci, mae’n help gwybod ymlaen llaw ym mhle y bydd yn cael croeso. Dyma ein dewis o draethau sy’n croesawu cŵn ar hyd arfordir Eryri.

Mae llawer wedi ei ysgrifennu am yr atyniadau yn Eryri sy’n croesawu teuluoedd; ond beth os ydych chi’n dod ag aelod blewog o’r teulu gyda chi? A fydd o’n cael croeso tybed?

Yn wir mae’r rhan fwyaf o draethau Eryri yn croesawu cŵn, er bod cyfyngiadau yn aml er budd defnyddwyr eraill y traeth er mwyn cadw cŵn o’r rhannau prysuraf o’r traethau hyn yn ystod y tymor brig.

Dyma ein canllaw defnyddiol ar gyfer naw o draethau gorau Eryri sy’n croesawu cŵn, ac sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am bethau eraill y gallwch eu gweld a’u gwneud gerllaw – gyda eich cyfaill pedair troed neu hebddo!

Aberdaron

Aberdaron

Mae Aberdaron, ar flaen Penrhyn Llŷn, yn bentref bychan tlws llawn hanes. Dyma’r man aros olaf ar lwybr y pererinion cyn iddynt gyrraedd ynys sanctaidd Enlli, lle dywedir bod 20,000 o saint yn gorffwys. Croesewir cŵn ar y traeth, os byddant yn cadw at ochr chwith y llithrfa.

Pethau i’w gweld a’u gwneud: tripiau cychod i Enlli; cerdded; ymweld ag Eglwys Sant Hywyn; llwybr beicio Mynydd yr Ystum.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.


Aberdyfi

Aberdyfi

Aberdyfi

Mae Aberdyfi yn bentref glan môr tlws yn harddwch aber Afon Dyfi. Ceir rhes o dai lliwiau pastel ger y môr, lle cewch un o’r traethau tywod gorau ym Mhrydain. Yn ôl y chwedl, mae Aberdyfi yn agos iawn at safle tir Cantre’r Gwaelod a foddwyd amser maith yn ôl. Mae chwaraeon dŵr yn hynod o boblogaidd yma, yn ogystal â’r clwb hwylio lleol a’r ganolfan awyr agored. Caniateir cŵn ym mhen gorllewinol y traeth.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: cerdded i gopa Cadair Idris; chwaraeon dŵr; gwylio bywyd gwyllt; golff; Rheilffordd Talyllyn; Prosiect Gwalch y Pysgod Dyfi.

 

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.


Abersoch

Abersoch

Traethau ardderchog, siopau a thai bwyta ffasiynol a sîn syrffio egnïol yw prif nodweddion Abersoch. Mae’r pentref hyd yn oed yn cynnal ei ŵyl flynyddol ei hun – Wakestock – sy’n gyfuniad o donfyrddio a cherddoriaeth fyw; mae’n ŵyl gwbl unigryw yn Ewrop. Mae Abersoch yn eithaf ffasiynol o ystyried ei fod yn gyrchfan mor fychan, ac mae’n lle bywiog a llawn bwrlwm yn ystod y tymor prysur. Caniateir cŵn ar y rhan fwyaf o’r traeth, ond ceir cyfyngiadau mewn rhannau eraill.

Pethau i’w gweld a’u gwneud: chwaraeon dŵr; siopa; dewis ardderchog o fannau bwyta; merlota; golff; marchnad grefftau fisol.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Bermo

Bermo

Mae Bermo yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd ar Aber Mawddach. Mae gan y dref draeth tywod rhagorol, a chaniateir cŵn mewn rhai rhannau arbennig (bob ochr i’r brif ardal brysuraf). Mae yma harbwr prydferth lle ceir nifer o atyniadau i deuluoedd. A thu ôl i’r dref ceir golygfeydd trawiadol y gellir eu crwydro un ai drwy gerdded, ar gefn beic neu drwy fynd ar daith ar Reilffordd y Friog gerllaw.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: atyniadau hanesyddol ‘On the Quay‘ yn cynnwys Institiwt y Llongwyr a Tŷ Gwyn; teithiau pysgota; ffair fechan; siopa; promenâd glan môr traddodiadol.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.


Traeth y Greigddu, Morfa Bychan

Traeth y Greigddu, Morfa Bychan

Mae Traeth y Greigddu, Morfa Bychan ger Porthmadog yn anferth. Mor fawr yn wir fel mai hwn yw un o’r ychydig draethau yn yr ardal lle gellir gyrru car – defnyddiol iawn os ydych chi’n lansio cychod modur a beiciau dŵr. Mae Traeth y Greigddu yn boblogaidd ymysg pobl sy’n ymddiddori mewn chwaraeon dŵr ac mae hefyd yn lle rhagorol i blant sy’n mwynhau archwilio pyllau glan môr ac ogofâu. Caniateir cŵn ar y rhan fwyaf o’r traeth, ond ceir cyfyngiadau mewn rhai rhannau.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: chwaraeon dŵr; cerdded; Pentref Portmeirion; Ffestiniog a Rheilffyrdd Ucheldir Cymru; siopa ym Mhorthmadog; Black Rock Llamas.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Pentref bychan bach yw Dinas Dinlle sy’n ddistaw yn y tymor tawel ond sy’n bywiogi pan fydd y tymor ymwelwyr yn cychwyn. Mae’n gyrchfan boblogaidd i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd ac mae yno draeth tywod rhagorol gyda ‘silff’ o gerrig mân o flaen y promenâd. Os byddwch yn lwcus gallwch weld dolffiniaid. Mae’r môr yn glir ac yn ardderchog ar gyfer nofio, ond mae chwaraeon dŵr hefyd yn boblogaidd yma. Ceir rhai mân siopau yn gwerthu nwyddau ar gyfer y traeth ac anrhegion, a siop sglodion a chaban hufen iâ. Caniateir cŵn i’r gogledd ac i’r de o’r brif ardal ymdrochi.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: maes chwarae plant; bryngaer o’r Oes Haearn; amgueddfa awyr a maes awyr bychan sy’n trefnu teithiau pleser; siopa yng Nghaernarfon; Castell Caernarfon a waliau’r dref; llwybrau cerdded coetir Glynllifon a gweithdai crefftau; gwylio bywyd gwyllt.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Harlech

Traeth Harlech

Mae traeth gwobrwyedig Harlech yn eang a thywodlyd ac yn cael ei warchod gan dwyni. Mae’r dref yn  gyforiog o hanes, ac o bosibl mae’r dref fwyaf adnabyddus am ei chastell canoloesol a’i chlwb golff enwog. Mae’n ddigon hawdd dod o hyd i’r traeth, a cheir digon o le i barcio sy’n hawdd ei gyrraedd yn ogystal â siop a chaffi. Caniateir cŵn ar y rhan fwyaf o’r traeth gyda rhai cyfyngiadau.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: Castell Harlech; Theatr Harlech; chwaraeon dŵr; siopau crefftau; siop hufen iâ arbennig; cerdded; Chwarel Hen Llanfair; Parc Fferm i Blant.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Llandanwg

Traeth Llandanwg

Mae pentref Llandanwg rhwng Harlech a Bermo, fwyaf adnabyddus am ei heglwys hynafol sy’n swatio yn y twyni tywod. Mae traeth Llandanwg mewn man cysgodol iawn, ac yn lle tawel a pherffaith i ymlacio. Mae’r traeth, sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Eryri, yn fan pysgota poblogaidd. Caniateir cŵn ar y rhan fwyaf o’r traeth.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: Eglwys Sant Tanwg gyda’i arteffactau o’r 6ed ganrif; Mochras (mwy na 200 rhywogaeth o gregyn môr, gwersylla, golygfeydd anhygoel, bywyd gwyllt); Castell Harlech; pysgota; cerdded.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Tywyn

Tywyn

Tref glan môr arall draddodiadol, mae Tywyn yn dyddio’n ôl i gyfnod cyn y goresgyniad Normanaidd ac yn ei heglwys Normanaidd ceir arysgrif carreg sy’n dyddio rhyw ddwy ganrif ynghynt. Ffaith ddiddorol: yr arysgrif ar y garreg hon – Carreg Cadfan – yw’r enghraifft hynaf y gwyddys amdani o Gymraeg ysgrifenedig. Caniateir cŵn ar ben deheuol traeth tywod 5 milltir Tywyn, lle ceir digonedd o dwyni tywod.

Pethau i’w gweld ac i’w gwneud: Eglwys Sant Cadfan; chwaraeon dŵr; chwilio am ddolffiniaid a llamhidyddion; teithiau cerdded drwy’r goediwg ac ar lan yr afon yn Nant Gwernol; Rheilffordd Talyllyn; promenâd; pwll padlo; yr unig organ Wurlitzer sy’n gweithio yng Nghymru.

Cliciwch i lawrlwytho fersiwn mwy o’r map.

Advertisements

One thought on “Naw Traeth sy’n Croesawu Cŵn yn Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s