Deg o Bethau Anghyffredin i’w Gwneud yn Eryri

Y Gelli Gyffwrdd

Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd

Os ydych chi wedi ymweld ag Eryri o’r blaen ac yn teimlo eich bod chi wedi gweld digon o’r atyniadau ‘amlwg’, ar eich ymweliad nesaf, beth am roi cynnig ar rywbeth sydd fymryn yn anarferol? Dyma ddeg o awgrymiadau am bethau anarferol y gellir eu gwneud yn Eryri.


Y tro nesaf y byddwch yn dod i Eryri, rhowch gynnig ar rywbeth cwbl wahanol. Nid ydym yn golygu rhywbeth mor amlwg â dewis mynydd gwahanol i’w ddringo, neu geisio rhoi cynnig ar don-fyrddio yn hytrach na syrffio… rydym ni’n golygu rhywbeth gwirioneddol wahanol. Er enghraifft gweithgareddau ac atyniadau sy’n unigryw i’r ardal neu rai na fyddech erioed wedi breuddwydio y byddech chi’n cael cyfle i’w gwneud.

Mae ein deg awgrym am bethau anarferol i’w gwneud yn Eryri yn cynnwys lamas, cwningod a mŵs piws… gweithgareddau tanddaearol a rhai yn uchel, uchel yn yr awyr… a reid ffigar êt sy’n cael ei gyrru gan rym pobl.

Gofalwch ddarganfod beth yw oriau agor yr atyniadau hyn drwy fynd i’w gwefannau cyn mynd yno, oherwydd bydd rhai o’r rhain yn cau neu yn agor am lai o oriau yn ystod y tymor tawel.

1. Mynd â lama am dro

Mae Black Rock Llamas ym Mhorthmadog yn rhoi cyfle ichi fynd ar daith gerdded gyda lamas. Byddwch yn cael maddeuant am feddwl eich bod wedi teithio ar ddamwain i Beriw yn hytrach na Chymru pan fyddwch yn cyfarfod eich cyfeillion newydd blewog. Ewch â’r lamas am dro hir i Barc Coedwig Coed y Brenin, neu rhowch gynnig ar wneud campau gyda’r lamas – bydd y creaduriaid annwyl a chyfeillgar hyn yn sicrhau diwrnod allan i’w gofio!

 

Canolfan Technoleg Amgen

Canolfan Technoleg Amgen

2. Taith ar reilffordd cydbwysedd dŵr

Yn y Ganolfan Technoleg Amgen yng Nghorris, un o’r pethau cyntaf fyddwch chi’n eu gwneud fydd teithio ar reilffordd cydbwysedd dŵr i fyny’r graig – yn wir, un o’r rheilffyrdd mwyaf serth yn y byd. Yna byddwch yn dysgu am wneud eich cartref yn fwy cynaliadwy, garddio organig a chompostio, ynni gwynt, ynni’r haul a llawer o ffyrdd ecogyfeillgar eraill o fyw. Dim ond megis dechrau yw hynny – cofiwch neilltuo diwrnod cyfan ar gyfer yr atyniad hwn, gan fod digon i’ch cadw’n brysur yn ystod eich ymweliad.

3. Gwibiwch drwy’r awyr ar 100mya

Yn Zipworld byddwch yn teimlo eich bod yn hedfan. Bum can troedfedd uwchben y llyn ac ar fuaneddau o hyd at 100mya, byddwch yn cael y profiad hedfan gorau a gawsoch erioed yn sownd wrth wifren wib sy’n rhedeg o’r naill ochr o Chwarel Penrhyn i’r llall. Er mwyn paratoi at y ‘prif ddigwyddiad’ byddwch hefyd yn cael cynnig ar y wifren fer – wel, fe fyddwch yn siwr o fod eisiau ymarfer i ddechrau.

 

Go Below

Go Below

4. Abseilio i lawr i’r lle dyfnaf yn Eryri…

…neu hwylio mewn cwch ar lyn tanddaearol…neu ddringo rhaeadr… neu fentro ar wifren wib danddaearol… byddwch yn cael blas ar yr holl weithgareddau hyn a mwy, yn Go Below Underground Adventures. Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer pob oedran, o 10 oed i fyny, ond bydd angen bod yn weddol ffit. Gallwch benderfynu osgoi rhai o’r gweithgareddau os nad ydynt yn apelio.

5. Cyfle i gyfarfod cwningod…

…a chŵn bach, moch cwta, alpacas, geifr, mulod, rheas, merlod, moch ac ŵyn. Mae Fferm Gwningod a Pharc Anifeiliaid Dwyfor Ranch yn Llanystumdwy wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers dros 30 o flynyddoedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi dod yn atyniad hynod o boblogaidd – yn arbennig ymysg ymwelwyr ifanc. Gan ddibynnu ar ba adeg o’r flwyddyn y byddwch yn galw heibio, efallai y cewch gyfle i fwydo’r anifeiliaid bach neu hyd yn oed weld rhai yn cael eu geni.

6. Cael cipolwg ar fragdy

Mae Bragdy’r Mŵs Piws – sy’n gartref i rai o ddiodydd alcoholig mwyaf adnabyddus Eryri – yn cynnig teithiau o amgylch pob cam o’r broses o fragu, dan arweiniad un o’r bragwyr eu hunain gan amlaf. Byddwch yn cael cerdded y nenbontydd  a gweld y cwrw yn cael ei fragu a dilyn yr amrywiol gamau. A’r darn gorau o ddigon? Cael gwydraid am ddim a sesiwn flasu. Hic!

7. Adrodd hanesion dan ddaear

Mae Labyrinth y Brenin Arthur yn ffefryn mawr ymysg ymwelwyr ifanc Eryri – a phan ewch yno byddwch yn siwr o ddeall pam. Beth am hwylio mewn cwch ar afon danddaearol yng ngolau lamp, a chlywed storïau am orchestion y Brenin Arthur ar yr un pryd, a hen chwedlau gwerin eraill o Gymru. Nid plant yn unig sy’n mwynhau’r atyniad hwn, ond mae bod yn ifanc eich ysbryd yn sicr o helpu!

8. Profwch fywyd yn ystod Oes Fictoria

Yn Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy, gall ymwelwyr iau wisgo fel plant ysgol Fictoraidd a mwynhau gwers mewn ystafell ddosbarth Fictoraidd. Cânt hefyd gyfle i goginio bwyd ar dân agored a golchi dillad yn y dull hen ffasiwn, gyda thwb, golchbren a mangl. Mae digon i’w weld a’i wneud yma i ymwelwyr o bob oedran, a cheir arddangosfeydd rhyngweithiol sy’n sôn am fywyd yn Oes Fictoria ac wrth gwrs, neb llai na’r gwleidydd mawr ei hun, David Lloyd George.

9. Teithiwch ar drên stêm fechan

Yn Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy nid yn unig gallwch weld (ac mewn rhai achosion, chwarae gyda) setiau trên model a darnau prin, ond hefyd ceir siop reilffyrdd model sy’n gwerthu popeth sydd ei angen i gychwyn eich casgliad eich hun. Y rhan orau o’r ymweliad fodd bynnag fydd trip ar y rheilffordd stêm fechan, sy’n mynd â chi ar drip o amgylch yr ardal tu allan i’r amgueddfa, ym Metws-y-Coed. Digonedd o hwyl – pwff pwff!

10. Gyrrwch reid ffigar êt drwy eistedd ynddi

Mae plant ac oedolion fel ei gilydd wrth eu boddau ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, a hynny am bob math o resymau. Un o’r prif resymau yn sicr yw’r reid ffigar êt sy’n cael ei gyrru gan rym pobl – yr unig un o’i bath yn y byd – ac wedyn ceir gweithgaredd adeiladu cuddfannau, certiau’r lleuad, rhedfa sled 70-metr o hyd, a llawer, llawer mwy. A chyda cymaint o ddigwyddiadau arbennig yn cael eu trefnu yn ystod pob gwyliau ysgol, does ryfedd bod y Gelli Gyffwrdd yn parhau i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd i ymwelwyr yng Ngogledd Cymru.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s