Pump Taith Gerdded Addas i Deuluoedd yn Eryri

Mae’n hawdd cadw plant yn brysur yn Eryri – ac mae’n hwyl! Gall hyd yn oed plant bach mewn pramiau ysgafn fwynhau ac elwa ar fynd am dro mewn ardal mor hardd, felly ewch draw i Eryri i gerdded yn awyr iach yr hydref!

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Mae treulio mwy o amser yn yr awyr agored yn rhywbeth y gall pob aelod o’r teulu ei fwynhau. Gall pawb werthfawrogi manteision awyr iach a harddwch byd natur, o’r plentyn lleiaf i aelod hynaf y teulu.

Mae Mynyddoedd ac Arfordir Eryri yn gyrchfan ragorol i deuluoedd – yn arbennig i deuluoedd sydd eisiau mwynhau’r awyr agored. Mae digonedd o ardaloedd hardd a chynefinoedd bywyd gwyllt diddorol i’w cael, yn cynnwys fforestydd, mynyddoedd,  afonydd a thraethau.

Rydym wedi dewis pum ardal o Eryri sy’n ddelfrydol ar gyfer teithiau cerdded teuluol. Maent i gyd yn rhannu’r nodweddion canlynol: mynediad hwylus i bramiau ysgafn a chadeiriau olwyn, a gweithgareddau ychwanegol i ddifyrru plant.

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Parc Fforest Coed y Brenin

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin, Dolgellau, wedi elwa yn ddiweddar ar fuddsoddiad o £1.7m er mwyn ehangu ei ganolfan beicio mynydd.

Ond mae llawer mwy i’w wneud yng Nghoed y Brenin na beicio mynydd; mae hefyd yn lle rhagorol i gerdded gyda’r teulu, a cheir maes chwarae antur ardderchog i’w archwilio ar gyfer aelodau ifanc eich grŵp.

Ceir toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babanod, yn ogystal â man gwybodaeth a siop.

Mae’r llwybrau cerdded yn cynnwys rhai sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau ysgafn, felly gall y teulu cyfan ymuno â’r hwyl; a gallwch ychwanegu at  yr hwyl drwy roi cynnig ar y llwybr posau anifeiliaid neu ychydig o gyfeiriannu.

Llyn Tegid, Y Bala

Llyn Tegid, Y Bala

Y Bala

Mae tref y Bala i gyd yn rhan o’r cynllun ‘Walkers are Welcome’. Mae gan y dref lwybrau i bob gallu sy’n cyfuno golygfeydd ardderchog o lynnoedd a mynyddoedd ac mae’r wynebau yn wastad a chaled gan amlaf, sy’n golygu eu bod yn addas i gadeiriau olwyn, pramiau ysgafn a sgwteri trydan (er y gall rhai arwynebeddau fod yn llai hygyrch ar ôl tywydd gwlyb). Mewn rhai achosion mae allwedd RADAR yn angenrheidiol – gweler manylion yn gobala.org.

I blant, ceir dau lwybr difyr arall o amgylch y dref: ‘Llysywennod Llyn Tegid’, trywydd papur i blant sy’n ddigon hen i afael mewn pensil; a Helfa Drysor Tegi Bach, gweithgaredd teuluol i helpu teuluoedd i ddarganfod mwy am y Bala. Mae manylion y llwybrau hyn ar gael o Ganolfan Groeso’r Bala, neu gellir eu lawrlwytho o gobala.org.

Gall plant hŷn hefyd fwynhau rhai o ‘lwybrau golygfaol’ y Bala, sy’n cynnwys cylchdaith o amgylch y Bala a Llwybr Mary Jones, sy’n dilyn ôl traed geneth 15 oed a gerddodd 28 milltir yn droednoeth er mwyn prynu Beibl ym 1800 – stori llawn ysbrydoliaeth yn wir i bobl ifanc heddiw!

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

A nawr beth am gerdded ar y traeth?  Ond cofiwch, mae Dinas Dinlle yn fwy na thraeth yn unig! Mae Dinas Dinlle ar gyrion Caernarfon, yn bentref glan môr bychan sydd, fwy neu lai, yn eistedd yn union ar y traeth. Drwy’r flwyddyn mae’n boblogaidd ymysg ymwelwyr a phobl yr ardal; ar ddyddiau poeth clustfeiniwch ar y sgyrsiau o’ch cwmpas, gan y bydd llawer o Gymraeg i’w glywed wrth i bobl leol fwynhau’r tywydd braf ochr yn ochr â’r bobl ddiarth.

Mae’r traeth yn un tywodlyd gyda haen o gerrig ar y rhan uchaf a phromenâd hir – delfrydol i bramiau, sgwteri trydan a chadeiriau olwyn. Pan yw’r llanw allan mae hwn yn draeth rhagorol i ymdrochi a chodi cestyll tywod, a cheir pyllau glan môr i’w chwilota hefyd (gallwch brynu rhwyd ferdysa yn un o fân siopau’r pentref, sydd hefyd yn gwerthu hanfodion eraill ar gyfer y traeth fel bwced a rhaw, teganau aer ac ati). Ceir siop bysgod a sglodion ardderchog a siop hufen iâ sydd gystal bob tamaid, felly os na ddaethoch â chinio gyda chi fydd neb yn debygol o lwgu.

Ar un pen i’r prom saif y fryngaer  fawreddog o’r Oes Haearn, y bydd plant hŷn yn gallu mwynhau ei harchwilio; wrth droed y bryn hwn, ger y toiledau cyhoeddus, ceir maes chwarae i blant lle ceir swings ac offer chwarae eraill. Ym mhen arall y prom ceir amgueddfa awyr a maes awyr bychan, lle mae taith bleser mewn awyren neu hofrennydd yn ffordd boblogaidd o gael golygfeydd o dirnodau lleol fel Ynys Seiriol, Castell Caernarfon a’r Wyddfa, a hynny o’r awyr.

Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn

Mae llawer i’w weld a’i wneud ym Mharc Gwledig Padarn yn Llanberis. Nid yw pob rhan ohono yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau ysgafn, ond mae Llwybr Glas y Dorlan yn arbennig yn hawdd cael ato ac yn werth ymweld ag ef os ydych yn teithio gyda phlant ifanc.

Mae Ysbyty’r Chwarel yn lle poblogaidd iawn ymysg plant sydd wedi cyrraedd yr oed yna sy’n hoffi pethau ‘arswydus’; mae’r adeilad yn atgynhyrchiad cywir o Ysbyty Chwarel Fictoraidd, ac yn cynnwys offer llawfeddygol a pheiriant pelydr X gwreiddiol. Mae mynediad yn rhad ac am ddim, felly os oes gennych deulu mawr byddwch yn gwerthfawrogi arbed arian!

Mae’r coetir ym Mharc Gwledig Padarn yn gartref i goed derw digoes sy’n hafan i lindys gwyfyn y dad-ddeiliwr yn y gwanwyn; unwaith y byddant wedi gorffen bwydo, ym mis Gorffennaf, bydd y coed yn tyfu ail gnwd o ddail i gymryd lle’r difrod a achosir gan y lindys.

Mae Cylchdaith Llyn Padarn yn ddelfrydol i ymwelwyr ifanc gan ei bod yn gymharol hawdd ac yn dilyn llwybrau pwrpasol a lonydd gwledig tawel yn bennaf. Ceir llwybr natur hefyd drwy’r coetir.

Mae’r archeoleg ddiwydiannol yn y parc yn hynod o ddiddorol i blant hŷn, ac mae llawer yn digwydd o ran gweithgareddau antur hefyd – mae’n ffordd ardderchog i gadw plant hŷn a phlant yn eu harddegau yn brysur!

Ar y traeth, Abermaw

Ar y traeth, Abermaw

Y Bermo

Mae’r Bermo, ym Mae Ceredigion, yn crisialu holl elfennau gorau glan môr Prydeinig. Dyma dref glan môr fwyaf poblogaidd De Eryri, ac mae’n hawdd deall pam.

Mae’r traeth yn eithriadol: mae’n dywodlyd, mae’n anferth ac mae yno dwyni tywod – ond ceir mynediad hwylus hefyd i’r traeth i’r anabl, felly nid oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Pe byddai’n well gennych edmygu’r tywod heb gerdded arno, ceir promenâd yn ogystal â harbwr; ac ar ochr y cei ceir atyniadau ychwanegol (a adwaenir fel  ‘on the quay at Barmouth‘) sy’n cynnwys Tŷ Crwn, Tŷ Gwyn a Sefydliad y Morwyr.

Mae gan y Bermo yr holl amwynderau eraill y byddech yn eu disgwyl mewn tref lan môr o safon – siopau, caffis, arcêds diddanu ac adloniant – ond yr atyniad sy’n denu plant fwyaf yw’r ffair bleser fechan… dim syndod i ddweud y gwir!

Pa un ai ydych yn cerdded ar y traeth, ar y promenâd neu yng nghanol golygfeydd trawiadol Aber Mawddach sy’n cyrraedd y traeth yn y Bermo, mae’r dref lan môr fechan hon yn un o’r mannau gorau i gael hwyl gyda’r teulu yn Eryri, felly beth am fynd draw yno?

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s