Ymweld ag Eryri: Bangor, Caernarfon a Llanberis

Cadeirlan Bangor

Cadeirlan Bangor

Gellid dadlau mai ardal Bangor, Caernarfon a Llanberis sy’n cynnig y nifer mwyaf o weithgareddau yn Eryri. Dyma ein canllaw cyflym i’r pethau y gallwch eu gweld a’u gwneud pan fyddwch yn dod draw i Fangor, Caernarfon a Llanberis.

Efallai bod hyn yn swnio fel ystrydeb, ond yn ardal Bangor, Caernarfon a Llanberis mae ‘na rywbeth at ddant pawb. Hanes, diwylliant, siopau, gweithgareddau awyr agored, hwyl i’r teulu – byddwch yn dod o hyd i’r rhain i gyd a llawer mwy, yn y gyrchfan boblogaidd hon i ymwelwyr.

Bangor

Mae dinas Bangor wedi ei gwreiddio’n ddwfn mewn hanes. Daw’r enw Deiniol i’r golwg yn aml ym Mangor a’r cyffiniau. Roedd yn sant Cristnogol cynnar ac ef a sefydlodd ganolfan grefyddol y ddinas hynafol, sydd heddiw yn cael ei dathlu ar safle Cadeirlan Bangor. Mae adeilad cyfredol y gadeirlan yn dyddio’n ôl i’r 13fed/14fed ganrif gyda gwaith adfer wedi ei wneud yn y19fed ganrif – mae’n adeilad atyniadol iawn ac yn werth ymweliad.

Yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, ger y gadeirlan, arddangosir arteffactau hynod o ddiddorol o orffennol hynafol yr ardal, e.e. cleddyf Rhufeinig mewn cyflwr arbennig o dda, a’r gorau o’i fath ym Mhrydain yn ôl y sôn.

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Rhywbeth arall fyddai’n apelio at rai sy’n hoffi hanes yw Castell Penrhyn, y tu allan i Fangor. Plasty caerog sy’n estyniad o’r maenordy canoloesol gwreiddiol sy’n arddangosfa rwysgfawr o gyfoeth a statws Fictoraidd. Mae gan Gastell Penrhyn hefyd amgueddfa drenau a chasgliad rhagorol o ddarluniau.

Ac i ddod yn ôl i dref fodern Bangor, mae’n lle ardderchog i siopa. Mae’r Stryd Fawr yn llawn o siopau, o gadwynau mawr i siopau bychain annibynnol. Gan ei bod yn ddinas brifysgol, mae gan Fangor nifer o dafarndai a mannau bwyta fforddiadwy. Ar gyrion y dref hefyd ceir sawl parc manwerthu a siopau mawr.

Caernarfon

Segontium

Segontium

Tref arall sydd wedi ei thrwytho mewn hanes yw Caernarfon. Yr olion hynaf sydd yn y dref yw’r gaer Rufeinig, Segontium, y gellir eu gweld yn union y tu allan i’r dref.

Adeiladwyd Castell Caernarfon gan Edward I, brenin Lloegr, yn y 13eg ganrif er mwyn iddo allu rheoli’r ardal. Er gwaethaf y diben gwrthun hwn i’r adeilad yn wreiddiol, byddwch yn gweld enghraifft o bensaernïaeth ganoloesol wedi ei chadw’n dda, a dywedir bod ei muriau streipiog yn dangos dylanwad Caer Gystennin.  Y tu mewn i’r castell, sy’n werth ei archwilio, ceir Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, lle ceir casgliad diddorol o arteffactau rhyfel.

Ac nid y castell yw’r unig ddylanwad canoloesol ar y dref. I raddau helaeth mae cynllun y dref yn ganoloesol, a hefyd rhai o’r adeiladau; ac mae hen furiau’r dref yn dal yn fawreddog. Cerddwch drwy’r porth ym mur y dref wrth y castell at y cei ac edrych allan dros Afon Menai tuag at Ynys Môn. Wrth gerdded ar hyd y cei byddwch yn dod maes o law at y Marina, lle gallwch ymweld â Doc Fictoria gyda’i siopau, tafarndai a thai bwyta, a Galeri Caernarfon, lle mae rhywbeth diddorol bob amser yn digwydd – cyngerdd, drama, ffilm, arddangosfa neu ddim ond paned o goffi o safon hyd yn oed a darn o deisen.

Nid yw canolfan siopa Caernarfon yn fawr, ond er hynny mae cyfle i bori yn y siopau hynod o ddiddorol sydd yno. Nid oes llawer o siopau cadwyn yn y dref – mae rhai ar y stryd fawr, ond mae’r profiad o siopa yng Nghaernarfon mewn gwirionedd yn golygu siopau bychain annibynnol sydd i’w cael yn y strydoedd cefn culion.

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

Y tu allan i’r dref ac yn y cefngwlad o amgylch, mae digon i’w weld a’i wneud i’r holl deulu. Mae Parc y Gelli Gyffwrdd a Gypsy Wood yn ddau atyniad rhagorol i blant, tra bo coetir Glynllifon yn ddelfrydol i deuluoedd i fynd am dro. Mae traethau bendigedig gerllaw hefyd – Dinas Dinlle, gyda’i amgueddfa awyr, bryngaer o’r Oes Haearn, siop hufen iâ a siopau anrhegion yn boblogaidd iawn ar ddyddiau cynnes; mae’r traeth yn lân iawn a thywodlyd, ac mae’r môr yn lle da i nofio a gwneud chwaraeon dŵr. Peidiwch â dychryn o weld dolffiniaid yn gwneud campau yn y môr – mae hynny’n digwydd yn Ninas Dinlle o bryd i’w gilydd!

Llanberis

Y broblem sy’n codi yn Llanberis yw gwybod ym mhle i gychwyn. Mae na gymaint yn digwydd yma fel y bydd angen wythnos o leiaf i fanteisio ar bopeth!

Yn y Mynydd Gwefru gallwch fynd am daith danddaearol o amgylch y pwerdy. Mae’r trên bach stêm o amgylch y llyn yn bleser pur. Mae’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn hynod o ddiddorol ac mae’n rhaid archwilio Castell Dolbadarn.

Mae Parc Gwledig Padarn yn warchodfa natur 800-acer ac yn lle ardderchog i roi cynnig ar weithgareddau awyr agored fel dringo creigiau, cyfeiriannu, sgwba ddeifio, rhwyfo, canŵio a hwylio. Yn y parc hefyd mae Amgueddfa Ysbyty’r Chwarel, a chwrs antur uchel Rhaffau ac Ysgolion.

Hwylio yn Llanberis

Hwylio yn Llanberis

Ac wrth gwrs rhaid ychwanegu rhwyfo cychod ar y llyn a chrwydro o amgylch y siopau, a bydd gennych bentref llawn gweithgareddau. A rhaid peidio ag anghofio atyniad mwyaf un Llanberis, sef y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr: Yr Wyddfa. Ewch ar y trên i ben y mynydd o’r orsaf fechan yn Llanberis neu cerddwch i’r copa gan ddewis un o’r llu o lwybrau – ond waeth sut y byddwch yn cyrraedd y copa, cofiwch fod yn ofalus a gofalu eich bod wedi paratoi yn dda a bod yr offer cywir gennych; gall y tywydd newid yn gyflym iawn.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s