Ymweld ag Eryri: Cricieth, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Mae’r ardal sy’n cynnwys Cricieth, Porthmadog a Dyffryn Ffestiniog yn perthyn i’r mynyddoedd ac i’r môr ac yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer pob math o wyliau. Dyma’n fersiwn ni o’r gorau y gall yr ardal ei gynnig.

Mae Cricieth, Porthmadog a Dyffryn Ffestiniog, ardal Mynyddoedd a Môr Eryri yn cynnig y gorau o’r ddau fyd o safbwynt tirwedd: copaon mynyddoedd o’ch cwmpas i bob cyfeiriad, ac arfordir syfrdanol lle ceir nifer o aberoedd sy’n byrlymu o fywyd gwyllt a thraethau rhagorol. Gyda chymaint o fannau i grwydro ynddynt, cymaint o awyr iach, gwyrddni ac o bosibl yr amrywiaeth orau o weithgareddau awyr agored yn unrhyw le yn y DU, does dim rhyfedd bod Eryri’n cael ei hystyried yn brif ganolfan awyr agored Prydain.

Ond fel y gwelwch, pan fyddwch yn ymweld â’r gornel fechan hon o Eryri, nid gweithgareddau awyr agored yn unig sydd yma. Bydd hyd yn oed y rhai sy’n ymddiddori leiaf mewn chwaraeon yn darganfod digon o bethau i’w gweld a’u gwneud yn yr ardal hon, o siopa, trenau stêm i grochenwaith a ffermydd i blant.

Beth am gael cipolwg ar y tair tref hyn sy’n gwbl wahanol ond eto sydd yr un mor atyniadol â’i gilydd a gweld beth sydd ganddynt i’w gynnig.

Cricieth

Cricieth

Cricieth

Mae Cricieth yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn gallu cynnig holl bleserau cyrchfan glan môr draddodiadol Fictoraidd, ac mae’r castell canoloesol yn atyniad ychwanegol. Mae’r eiliad pan ddaw Castell Cricieth i’r golwg, wrth ichi gyrraedd y dref, yn un wefreiddiol; saif ar ei graig fel gwyliwr anferth llonydd sy’n edrych allan i’r môr.

Mae’r castell yn gwahanu dau draeth y dref, sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o’r arfordir a Phenrhyn Llŷn. Mae un o fannau bwyta mwyaf poblogaidd Eryri i’w gael yma – sef caffi Hufen Iâ Cadwalader’s – ger y traeth, ac mae crwydro’n braf gan fwynhau côn hufen iâ llawn yn un o’r pethau y mae’n rhaid eu gwneud pan ddewch i Gricieth – glaw neu hindda!

Ceir dewis ardderchog o westyau – bach a mawr – yng Nghricieth, yn ogystal â nifer o dai bwyta a thafarndai rhagorol – sy’n gwneud y dref yn lle perffaith ar gyfer archwilio cefn gwlad yr ardal. Os byddwch yn aros yng Nghricieth byddwch o fewn cyrraedd hwylus i Borthmadog a Phen Llŷn, a’r holl leoedd bychain diddorol rhwng y ddau le.

Mae Llanystumdwy – dafliad carreg o Gricieth – yn lle ardderchog i deuluoedd. Yn ogystal ag Amgueddfa Lloyd George, lle byddwch yn dysgu am fywyd yn amser Fictoria ac am y gŵr mawr ei hun, mae hefyd Fferm Gwningod Dwyfor (delfrydol i blant) a Pharc Saethu Paent Dragon Raiders (i blant 11 oed a hŷn).

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

Porthmadog

Am ryw reswm ceir awyrgylch gwyliau drwy gydol y flwyddyn ym Mhorthmadog. Efallai mai’r rheswm am hynny yw’r cyfuniad o arogl awel y môr ac arogl sglodion; neu efallai’r siopau anrhegion sy’n gwerthu dingis plastig, li-los a bwcedi a rhawiau. Waeth beth fo’r rheswm, ceir adegau pan fydd galw ym Mhorthmadog i siopa yn teimlo fel gwyliau byr.

Ac wrth siarad am siopa – ceir siopau ffantastig ym Mhorthmadog. Ceir siop ffatri? Portmeirion sy’n gwerthu’r grochenwaith hardd y pentref Eidalaidd a nwyddau eraill o safon (mae pentref Portmeirion ei hun yn union y tu allan i’r dref ac mae’n hawdd iawn mynd yno o Borthmadog). Siop fawr Kerfoots sydd wedi bod yn y dref ers mwy na 130 mlynedd; siopau cig, pysgod a ffrwythau a llysiau ardderchog sy’n gwerthu cynnyrch lleol ffres; a’r holl siopau sglodion, y siopau teganau a’r siopau anrhegion y byddech yn disgwyl eu gweld mewn tref fel Porthmadog.

Mae digon i’w weld a’i wneud yn ardal Porthmadog. Rydym ni wedi cyfeirio’n fyr at Bentref Portmeirion, creadigaeth hardd Clough Williams-Ellis y gellir gweld ei ddylanwad mewn sawl adeilad yn Eryri. Ceir yr harbwr, wrth gwrs, ac amgueddfa forol. Ac ychydig y tu allan i Borthmadog ceir Borth-y-Gest, Morfa Bychan a Thraeth y Graig Ddu, lle mae’n bosibl cael amser hwyliog tu hwnt ar y tywod.

Mae’n debyg mai atyniadau mwyaf poblogaidd y dref yw’r rheilffyrdd stêm. Mae trenau Rheilffordd Ffestiniog yn rhedeg i Flaenau Ffestiniog, tra bo trenau Rheilffordd Ucheldir Cymru yn mynd yr holl ffordd i Gaernarfon. Mae Rheilffordd Dreftadaeth Ucheldir Cymru yn cynnig diwrnod allan llawn hwyl i’r teulu cyfan, yn cynnwys cyfleoedd i archwilio cytiau injan a chael reid ar reilffordd fechan lle nad oes ond saith modfedd rhwng y rheiliau.

Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Neidiwch oddi ar y trên o Borthmadog ym Mlaenau Ffestiniog ac edmygwch yr holl welliannau a wnaed o amgylch y dref i goffáu ei threftadaeth ddiwydiannol. Ar un adeg ‘dyma’r dref a fu’n toi’r byd‘ – gellir dod o hyd i lechi Blaenau Ffestiniog ar doeau ym mhob cwr o’r byd, ac felly mae’r gwaith adfywio sydd wedi digwydd yn y dref yn ddiweddar yn cynnwys termau’r chwarel, dywediadau’r chwarel a barddoniaeth leol.

Ceir dau brif atyniad i dwristiaid ym Mlaenau Ffestiniog. Ceudyllau llechi Llechwedd yw’r cyntaf, atyniad rhagorol i deuluoedd lle gallwch fynd ar daith danddaearol i glywed hanes bywyd yn y chwarel Fictoraidd gan ‘ysbryd’ chwarelwr 12 oed o’r enw Siôn. Mae llawer mwy na chwarel fodd bynnag yn Llechwedd, mae yno bentref Fictoraidd lle ceir siopau melysion hen ffasiwn, tafarndai a siopau sy’n gwerthu anrhegion wedi eu gwneud o lechi.

Yr ail atyniad mawr yn y Blaenau yw Antur Stiniog, y ganolfan feicio mynydd newydd. Yn ei blwyddyn gyntaf gwnaeth enw iddi ei hun ymysg beicwyr mynydd brwd. Mae’r llwybrau beicio ‘ar i lawr’ yn destun siarad gwirioneddol ac yn hynod o boblogaidd. Ond nid dim ond beicio mynydd sydd yma – gall Antur Stiniog drefnu pob math o weithgareddau eraill hefyd, fel cerdded, caiacio, hanes, natur, pysgota, gwersylla gwyllt a diwylliant. Gadewch iddyn nhw wybod pa weithgareddau yr hoffech roi cynnig arnynt, a bydd Antur Stiniog yn trefnu popeth ichi. Ai dyma’r atyniad mwyaf hyblyg yn y byd? Wyddom ni ddim yn sicr, ond fyddem ni ddim yn rhyfeddu o gwbl!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s