Pum Ffordd o Fwynhau’r Gaeaf yn Eryri

Gaeaf yng Nghlynnog Fawr

Gaeaf yng Nghlynnog Fawr

Nid yw’r gaeaf wrth fodd pawb – ond gan fod yn rhaid inni gael un bob blwyddyn, waeth inni wneud y gorau ohono! Dyma bump o bethau hwyliog i’w gwneud yn Eryri ar ddyddiau oer a diflas.


O ystyried bod y ‘gaeaf’ yn gyfystyr â thywydd oer, glwyb a gwyntog a dyddiau byrrach a thywyllach, gallai defnyddio’r gair ‘mwynhau’ yn nheitl yr erthygl hon wthio ein lwc ychydig; efallai byddai ‘gwneud y gorau o’ wedi bod yn fwy addas!

Ond mae’n amhosibl dianc rhag y gaeaf ar yr ynys hon, felly cyhyd â’n bod yn gorfod ei wynebu waeth inni ddarganfod pethau i’w gwneud nad yw’r gwynt a’r glaw yn effeithio arnynt. Dyma bum peth i’w gwneud yn ystod y gaeaf yn Eryri, beth bynnag fo’r tywydd.

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

1. Pentref Portmeirion

Bob gaeaf ers nifer o flynyddoedd bellach, mae Portmeirion wedi bod yn cynnig tocynnau mynediad arbennig yn y gaeaf sy’n galluogi pobl i ymweld â’r pentref adnabyddus am bris gostyngol (neu hyd yn oed am ddim).

Mae tocyn mynediad y gaeaf eleni yn caniatáu mynediad am ddim i’r holl ymwelwyr ganol yr wythnos, a 75% o ddisgownt ar brisiau mynediad ar benwythnosau. Fel bonws ychwanegol, gellir defnyddio’r tocyn i ymweld â Phlas Brondanw am bris gostyngol hefyd.

Dylid cofio fod rhai cyfyngiadau yn bodoli (megis digwyddiadau arbennig, y nifer o bobl sydd ar bob tocyn, ayb) – i ddarganfod mwy ac i gofrestru i dderbyn eich tocyn, ewch i wefan Pentref Portmeirion.

Cerdded yn Eryri

Cerdded yn Eryri

2. Ewch am dro

Rhaid inni gyfaddef  – ein bod yn dueddol o fwyta ac yfed gormod adeg y Nadolig, a thalu’r pris am hynny yn nes ymlaen pan fyddwn yn ennill pwysau a’n lefelau ffitrwydd yn gostwng.

Gyda’r holl diroedd agored sydd ar gael yn Eryri, mae’n gywilydd peidio â manteisio ar y cyfle i losgi ychydig o galorïau drwy fynd am dro ‘hen ffasiwn’. Ac nid oes raid talu’r un geiniog i gerdded yn Eryri, felly nid yw dweud “Rwyf wedi gwario fy arian i gyd ar y Dolig” yn esgus o gwbl!

Peidiwch â chymryd risgiau dianghenraid wrth gerdded y mynyddoedd: os nad ydych yn sicr beth ydych chi’n ei wneud, gallech roi eich hun mewn perygl; felly gofalwch fod gennych yr holl offer angenrheidiol a bod gennych arweinydd profiadol os nad ydych yn gerddwr mynyddoedd profiadol eich hun. Yn ogystal â’r ugeiniau o fynyddoedd yn Eryri mae digon o ardaloedd coediog hefyd, milltiroedd o gefn gwlad agored ac arfordir di-ben-draw i’w archwilio, felly gwisgwch eich esgidiau cerdded, rhowch ddigon o ddillad cynnes amdanoch a symudwch y coesau ‘na!

Siopa yn Eryri

Siopa yn Eryri

3. Therapi gwario

Pa un ai ydych yn siopa am anrhegion a danteithion Nadolig neu’n gobeithio cael bargen yn y sêls, mae Eryri yn lle ffantastig i siopa. Anghofiwch am siopau anferth y stryd fawr – gallwch weld yr un hen siopau cadwyn yn gwerthu’r un hen nwyddau mewn unrhyw dref neu ddinas ledled y DU. Yn Eryri, mae siopa Dolig yn golygu anrhegion wedi eu llunio yn lleol o ddeunyddiau lleol (does dim prinder llechi na choed, er enghraifft), a jamiau a phiclau blasus, bara a theisennau, nwyddau delicatessen, diodydd alcoholig a llawer mwy, wedi eu gwneud yma yn Eryri o gynhwysion lleol.

Y gaeaf yw’r adeg orau o’r flwyddyn i fynd i ffeiriau bwydydd a chrefftau; weithiau cawn yr argraff fod pob tref a phentref yn Eryri yn cynnal rhyw fath o ddigwyddiad cynnyrch yn ystod y gaeaf, felly cofiwch edrych ar wefan Digwyddiadau Gogledd Cymru i weld pa ffair sy’n cael ei chynnal pan fyddwch chi’n ymweld â’r ardal. Yn ogystal â chefnogi’r economi leol mae’n gyfle rhagorol i brynu anrhegion, bwydydd a diodydd  hynod anarferol y byddech yn cael trafferth i ddod o hyd iddynt y tu allan i Gymru.

Llechwedd

Llechwedd

4. Ewch am daith danddaearol

Ar ddyddiau sy’n ddelfrydol i hwyaid a môr forynion yn unig, peidiwch â theimlo fod yn rhaid ichi aros i mewn o flaen y tân gan deimlo’n llawn hunan dosturi – ewch am daith danddaearol!

Un o’r pethau ardderchog am Eryri yw bod cymaint  o’r cyffro yn digwydd o dan y ddaear – felly hyd yn oed os yw hi’n bwrw hen wragedd a ffyn, mae digonedd o bethau i’w gweld a’u gwneud heb gael eich gwlychu.

Y Mynydd Gwefru, Ceudyllau Llechi Llechwedd, Gwaith Copr Sygun, Archwilwyr Chwarel Corris  – mae’r rhain i gyd yn atyniadau rhagorol os ydych chi eisiau osgoi’r gwynt a’r glaw, ac maen nhw’n hwyl i’r holl deulu hefyd. Darllenwch wefan pob atyniad cyn eich ymweliad, oherwydd gall y bydd yr oriau agor yn fyrrach yn ystod misoedd y gaeaf.

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

5. Ysbrydoliaeth i’r garddwyr yn eich plith

Ar ddyddiau sych (os nad oes ots gennych gerdded yn y glaw, wrth gwrs), ewch am dro i un o’r llu o barciau neu erddi sydd yn Eryri a darganfod syniadau ar gyfer plannu yn y gwanwyn.

Mae Gerddi Bodnant bob amser yn syniad da os ydych yn chwilio am syniadau garddio. Fel arfer byddant wedi cau yn y gaeaf, ond yn 2012 am y tro cyntaf erioed byddant ar agor yn y gaeaf – gweler gwefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gael manylion. Mae Brondanw a Phentref Portmeirion yn llawn ysbrydoliaeth, ac mae tir Castell Penrhyn hefyd werth ymweliad yn y gaeaf (agored am lai o amser nag arfer yn ystod misoedd y gaeaf, felly unwaith eto, gweler manylion ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, pan yw’n oer ac yn llaith a chwithau’n cael trafferth i weld ymhellach na’r trwch o eira sydd ar lawr, gall troi eich bysedd gleision yn wyrdd fod yn gysur annisgwyl; mae ymweld â gerddi pobl eraill a gwneud cynlluniau ar gyfer eich gardd eich hun yn siŵr o’ch atgoffa nad yw’r gaeaf yn para am byth, a bod y gwanwyn ar fin cyrraedd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s