Deuddeg Diwrnod y Nadolig – Fersiwn Eryri!

Sion Corn

Sion Corn – ar ei ffordd i Eryri!

Anghofiwch am ‘arglwyddi yn llamu’ a ‘morwynion yn godro’ – yn Eryri, mae deuddeg diwrnod y Nadolig yn golygu llawer o weithgareddau ac atyniadau hwyliog! Dyma’r canllaw gorau i Nadolig yn Eryri.


Mae’r Nadolig yn ddigwyddiad o bwys yn Eryri. Pan fydd trwch o eira ar y copaon, a goleuadau bychain yn wincio yn y cyfnos, bydd yr awyrgylch Nadoligaidd yn heintus.

Beth sydd i’w wneud yn Eryri adeg y Nadolig? Dyma’r canllaw gorau un i ddigwyddiadau a gweithgareddau Nadoligaidd yn Eryri – ac rydym wedi gwneud ein gorau i ymgorffori’r rhain yn ein fersiwn newydd sbon o’r gân “Deuddeg Diwrnod y Nadolig”. Felly beth am roi eich traed i fyny gyda mins pei a diferyn bach i gynhesu’r galon, i ddarganfod yr holl bethau y gall Eryri eu cynnig adeg y Nadolig.

Deuddeg coeden yn siglo

Allwch chi ddod o hyd i sled Santa? Drwy gydol mis Rhagfyr, mae Llwybr Santa yn weithgaredd poblogaidd yn Tree Top Adventure ym Metws-y-Coed. Mae hwn yn ddiwrnod allan ardderchog i grwpiau bach a mawr, ac mae’r gweithgaredd Nadoligaidd hwn yn fargen am £3 y person yn unig gyda 20% oddi ar bob gweithgaredd antur arall pan fyddwch yn archebu ar yr un pryd.

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

Un ar ddeg taith arbennig gyda Santa

Mae trenau Santa yn rhedeg drwy bob rhan o Eryri ym mis Rhagfyr, ac yn gyfle i’r hen ŵr pwysig weld pwy sy’n bihafio a phwy sy’n cambihafio a gwirio ei restr (mae’n mynd drwy ei restr ddwywaith, rhag ofn!)

Cadwch lygad yn agored am deithiau arbennig gyda Santa ar y rheilffyrdd canlynol ar benwythnosau ym mis Rhagfyr: Rheilffordd Llyn Tegid, Ceudyllau Llechwedd, Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Eryri, Rheilffordd Llyn Padarn, Llanberis a Rheilffordd Talyllyn.

Deg brecwast gyda Santa

I ddweud y gwir, mae ‘na bymtheg o’r rhain – nid deg – mae slotiau ar gael i fwynhau brecwast gyda Santa yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, yng Nghaernarfon; ond gan mai dim ond deuddeg diwrnod sydd yn y gân, bu’n rhaid inni addasu ein fersiwn ni fymryn bach!

Yn ogystal â brecwast gyda Santa, mae gan Fron Goch lawer o ddigwyddiadau eraill yn ystod y Nadolig – er enghraifft ciniawau ‘carferi’ ar ddydd Sul, dydd Iau a dydd Gwener rhwng y 7fed a 23ain Rhagfyr, a detholiad disglair o addurniadau Nadolig i bori drwyddynt a’u prynu. Cofiwch chwilio am eu haddurniadau gwydr hardd ar gyfer coed Nadolig – dyma ryfeddodau y byddwch yn eu trysori am flynyddoedd.

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Naw Nadolig Castell Penrhyn

Yng Nghastell Penrhyn, Bangor, mae nhw’n gwybod yn union sut i ddathlu’r Nadolig! Drwy fis Rhagfyr mae’r Castell yn trefnu penwythnosau Nadoligaidd arbennig, gyda gêmau, cerddoriaeth a digonedd o weithgareddau hwyliog i deuluoedd. Mae’n bosibl hefyd cael cipolwg ar Santa yn ei drên Nadolig arbennig, a phrynu nwyddau Nadoligaidd rhagorol yn siop anrhegion y castell.

Mynyddoedd eiraog

Mynyddoedd eiraog

Wyth mynydd eiraog

Ydych chi’n hiraethu am weld ychydig o eira er mwyn mynd i naws y Nadolig? Er na allwn wneud unrhyw addewidion y bydd Eryri yn wyn y gaeaf hwn, fel arfer bydd o leiaf haen ysgafn o eira ar y copaon uchaf erbyn i’r Nadolig gyrraedd. Ni allwn bwysleisio digon pa mor beryglus yw crwydro’r mynyddoedd adeg yr eira os nad ydych wedi cael hyfforddiant addas ac os nad oes gennych gyfarpar priodol. Felly’r opsiwn mwyaf diogel a’r opsiwn cynhesaf yw edrych ar y mynyddoedd gwynion o’r iseldiroedd – a thynnu lluniau i’w defnyddio ar gardiau Nadolig y flwyddyn nesaf.

Saith Cinio Dolig

Na, nid ydym yn awgrymu y dylech gystadlu â’r Vicar of Dibley a cheisio bwyta saith cinio Dolig mewn diwrnod (er bod croeso ichi wneud hynny cofiwch) – ond efallai yr hoffech fwynhau prydau Nadoligaidd blasus ar saith achlysur gwahanol yn rhai o dai bwyta, gwestyau a thafarndai rhagorol Eryri.

Angen rhywfaint o ysbrydoliaeth? Rhowch gynnig ar y saith yma fel cwrs cyntaf (a phrif gwrs, a phwdin): Tafarn Y Black Boy, Caernarfon; Gwesty Gwledig Mynydd Ednyfed, Cricieth; Cellb, Blaenau Ffestiniog; Garddfon, Y Felinheli; Castell Deudraeth, Pentref Portmeirion; Gwesty Seiont Manor, Llanrug; a Blue Sky, Bangor.

Chwe Groto Santa

Mae groto Santa yn agored ar chwe dyddiad gwahanol ym mis Rhagfyr ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, felly peidiwch â cholli cyfle i’r plant gael dweud wrtho beth sydd ar eu rhestrau Nadolig! Am £6.50 y pen, bydd y plant yn cael cyfarfod Santa, yn cael anrheg ac yn gallu chwarae yn yr ysgubor goed hudolus hefyd – dyna brofiad gwych i’r plantos!

Theatr y Ddraig

Theatr y Ddraig

Pum Sioe Nadolig

Mae arlwy amrywiol iawn o sioeau Nadoligaidd i’w mwynhau ym mhob rhan o Eryri ym mis Rhagfyr. Cyngherddau, dawnsio, dramâu ac adrodd storïau, mae ‘na rywbeth at ddant pawb!

Cadwch lygad yn agored am y Ceilidh Nadolig yn Theatr y Ddraig, Bermo; “Dickens and Dylan” a “Humbug!” yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli; Parti Nadolig Cellb, Blaenau Ffestiniog, lle bydd cerddoriaeth fyw drwy’r nos (mynediad am ddim os ydych yn gwisgo siwmper a het Nadoligaidd); a chyngerdd Nadolig penigamp yn Theatr Harlech.

Pedair ffair grefftau a bwydydd

Mae mynd i ffair grefftau neu fwyd yn Eryri yn bleser pur. Mewn sawl ffair byddwch yn gallu cyfarfod y bobl sydd wedi creu’r eitemau yr ydych yn eu prynu, neu’r cynhyrchwyr sydd wedi tyfu neu goginio’r bwydydd blasus sydd ar werth. Mae prynu bwyd lleol yn ffordd ragorol o gefnogi economi’r ardal ac o wneud eich rhan ar gyfer yr amgylchedd hefyd – oherwydd mae ‘cynhyrchu yn lleol’ yn golygu ‘llai o filltiroedd bwyd’.

Dyma bedair ffair grefftau a bwyd nodedig yn 2012: Marchnad Grefftau a Bwyd Nadoligaidd yn y Mynydd Gwefru, Llanberis; ffair gelf a chrefft Plas Glyn-y-Weddw, Pwllheli; Ffair Nadolig y Craflwyn, Beddgelert; a Gŵyl Fwyd a Diod Portmeirion. Cynhelir pob un ar benwythnos 1-2 Rhagfyr 2012, felly rhaid dewis – neu fynd i bob un ohonynt!

Tair noson o siopa hwyr

Mae nifer o drefi Eryri yn cynnig mwy o oriau o siopa ym mis Rhagfyr. Tair o’r rhain yw’r Bala ar 4ydd Rhagfyr 2012, Bermo ar 6ed Rhagfyr, ac mae noson wirioneddol arbennig yng Nghonwy ar 7fed Rhagfyr lle cynhelir gorymdaith Nadoligaidd atmosfferig yng ngolau ffaglau.

Er mwyn darganfod mwy am siopau annibynnol yng Ngwynedd ymunwch â thudalen ‘Siopau Gwynedd Shops‘ ar Gweplyfr.

Dwy daith gerdded i’ch atgyfnerthu

Treuliwch benwythnos ym Mhlas y Brenin ac ymunwch â’ch cydwahoddedigion ar amrywiaeth o deithiau cerdded o amgylch Eryri, yn ogystal â gweithdai, prydau bwyd Nadoligaidd a diferyn neu ddau o gwrw da. Os na allwch dreulio penwythnos cyfan yma, ymunwch â Cherddwyr Bangor Bethesda ar daith gerdded 6 milltir (gradd D) cyn y Nadolig o amgylch Y Felinheli a Rheilffordd Chwarel Lechi Dinorwig.

Nadolig Betws-y-Coed Christmas

Nadolig Betws-y-Coed Christmas

A Nadolig ym Metws-y-Coed

Os oes unrhyw ddigwyddiad yn sicr o wneud ichi deimlo’n Nadoligaidd, “Nadolig Betws-y-Coed Christmas” yw hwnnw. Am un penwythnos ym mis Rhagfyr, bydd Betws-y-Coed yn cael ei drawsffurfio yn bentref hud a lledrith gaeafol gyda digwyddiadau ac atyniadau yn cynnwys gorymdeithiau lanterni, canu carolau, stondin taro’r dyn eira, gwersyll Santa, ffair bleser, adar ysglyfaethus, parc ceirw Llychlyn, ras Santa ac arddangosiadau tân gwyllt – a llawer iawn mwy – byddai’n amhosibl ymweld â’r digwyddiad rhyfeddol hwn heb gael eich cyffwrdd gan ysbryd y Nadolig. Felly galwch draw i ddweud “helo-ho-ho”!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s