Eryri i deuluoedd: ble ddylen ni aros?

Llanberis

Llanberis

Pan ydych chi’n ymweld ag Eryri gyda phlant, mae’n bwysig eich bod chi ddigon agos i’r atyniadau teuluol. Dyma bum tref neu bentref sy’n agos at atyniadau a gweithgareddau y gall y teulu cyfan eu mwynhau.

Mae Eryri fel cae chwarae enfawr. Lle bynnag yr ydych chi’n crwydro o fewn Eryri, mae wastad rhywbeth diddorol i’w weld neu rywbeth hwyl i’w wneud. O weithgareddau llawn cyffro fel syrffio a hedfan ar y llinell sip i deithiau braf drwy gestyll, orielau ac amgueddfeydd, mae pob ymweliad ag Eryri yn wahanol.

Ond beth os ydych chi’n ymweld ag Eryri gyda’ch plant?

Os oes gennych chi deulu ifanc, nid yw bob tro’n bosibl gadael pethau tan y funud olaf pan mae’n dod i wyliau. Yn aml bydd gofyn i chi gynllunio ymlaen llaw, a gwneud yn siŵr bod y man lle’r ydych chi’n dewis aros yn ystod eich gwyliau yn ddigon agos at atyniadau a gweithgareddau y gall y teulu cyfan eu mwynhau.

Dyma bum tref neu bentref sy’n agos at atyniadau y gall y teulu oll eu gwerthfawrogi gan gynnig y lleoliad perffaith i chi ar gyfer eich gwyliau yn Eryri.

Ar y traeth, Abermaw

Ar y traeth, Abermaw

1. Abermo / Abermaw / Y Bermo

Tref lan môr hen ffasiwn yw’r Bermo, y math o le yr ydych chi fwy na thebyg yn ei gofio o’ch plentyndod eich hun. Yma, mae dwy filltir o draeth tywodlyd, ffair, Theatr Y Ddraig, sy’n cynnal digwyddiadau i bobl o bob oedran, nifer o amgueddfeydd (sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio atyniad arbennig ‘Ar y Cei’). Ac yna mae Rheilffordd ryfeddol y Friog, gyda’i threnau stêm yn barod i fynd â chi ar daith ar hyd hyfrydwch Aber Mawddach.

Nid nepell i ffwrdd mae Mochras (Shell Island) (lle ceir 200 o wahanol fathau o gregyn ar y traeth, yn disgwyl i chi eu darganfod); Chwarel Hên Llanfair (delfrydol pan fydd hi’n glawio); Castell Harlech; Parc Fferm y Plant (anifeiliaid bach a llawer mwy) a Pharc Coedwig Coed y Brenin (cerdded, beicio, crwydro ar antur drwy natur a helfeydd trysor – a pharc chwarae antur anhygoel hefyd).

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

2.  Caernarfon

Caernarfon, tref ganol oesol llawn cymeriad a chanddi fur o’i chwmpas. Yn sefyll yn ei chanol mae’r castell bendigedig, castell y mae ymwelwyr o bob oedran yn gwirioni arno. Y tu mewn i’r castell, mae Amgueddfa Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol, sy’n cynnig cipolwg diddorol iawn ar ryfela dros y canrifoedd. Yn y dref ei hun, mae siopau annibynnol hyfryd (gan gynnwys ambell i berl yn y strydoedd cefn cul), a bwytai, caffis a thafarndai gwych. Yn y Galeri, gallwch fwynhau ffilm neu gyngerdd tra bo taith gerdded o amgylch muriau’r castell a’r marina yn cynnig golygfeydd godidog yn ogystal â chyfle i brofi gwynt y môr!

Heb fod yn rhy bell o Gaernarfon mae traeth gwych Dinas Dinlle, lle mae amgueddfa awyr a bryngaer o Oes yr Haearn, coedwig a gweithdai crefft Glynllifon; Parc Gelli Gyffwrdd gyda’i roller coaster enwog sy’n cael ei bweru gan bobl a llond gwlad o weithgareddau llawn hwyl! Ac os ydych chi’n teimlo’n llawn egni, gallwch ymweld â Phlas Menai, lle gallwch chi roi cynnig ar nifer o chwaraeon dŵr cyffrous.

Yr Wyddfa

Yr Wyddfa

3. Llanberis

Mae Llanberis yn berwi o brysurdeb! Mae cymaint yn digwydd yma ac yn yr ardal gyfagos, bydd angen pythefnos arnoch chi i wneud y cyfan! I ddechrau, mae’r Wyddfa – ydych chi awydd cerdded bob cam i’r copa neu ddal y trên? Ac yna mae Parc Gwledig Padarn, sy’n llawn gweithgareddau di-ri (cychod, llinell sip a llawer mwy). Beth am ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru? Yma, cewch gipolwg ar fywyd y chwarelwyr gynt yn ogystal ag Ysbyty’r Chwarel, lle allwch chi ddysgu am feddyginiaeth Fictoraidd. Os bydd hi’n bwrw glaw, gallwch grwydro dan ddaear yn y Mynydd Gwefru am daith o amgylch Gorsaf Bŵer Dinorwig. Os yw hi’n sych, gallwch grwydro gweddillion Castell Dolbadarn neu fynd mewn cwch ar y llyn (neu dren stêm o’i amgylch).

Mae Llanberis yn agos iawn at nifer o brif atyniadau Eryri, felly beth am fynd am dro i Feddgelert (mae Mwynglawdd Copr Sygun yn wych) neu Fetws-y-coed (mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn llawer o sbort).

Plas Mawr

Plas Mawr

4. Conwy

Fel Caernarfon, mae Conwy yn dref ganol oesol a chanddi fur o’i chwmpas, gyda chastell gwych a strydoedd cul sy’n frith o siopau bach annibynnol arbennig (gan gynnwys un – y Knight Shop – sy’n gwerthu cleddyfau ac arfwisgoedd). Mae Plas Mawr yn ddiddorol iawn i blant hŷn, yn ogystal â Thŷ Aberconwy. Ewch am dro drwy’r harbwr a gwylio’r cychod yn mynd heibio, neu dringwch risiau waliau’r dref  i weld yr ardal oddi uchod.

Ychydig filltiroedd i ffwrdd, mae gan Gastell Penrhyn ger Bangor lawer i’w gynnig, a bydd yn diddori’r teulu cyfan am oriau. Teithiwch lawr Ddyffryn Conwy i Felin Wlân Trefriw a gweld brethyn yn cael ei weu. Neu ewch i’r traeth ar lân môr Fictoraidd Llanfairfechan.

5. Pwllheli

Pwllheli

Pwllheli

Tref lan môr hen ffasiwn arall yw Pwllheli, ac yn ffefryn gyda theuluoedd. Mae ffair fach hyfryd a fydd wrth fodd y plant, a thraethau tywod penigamp – perffaith ar gyfer adeiladu cestyll tywod, padlo neu syllu mewn syndod ar y golygfeydd ysblennydd. Beth am fynd mewn cwch i Ynys Enlli a chadw llygad allan am y dolffiniaid ar y ffordd? Neu gallwch roi cynnig ar y gemau 2 geiniog yn yr arcêd, cyn mwynhau ‘sgod a ‘sglod yn Allports a fydd yn siŵr o dynnu dŵr i’ch dannedd chi.

Gerllaw, mae Abersoch, gyda’i draethau a’i chwaraeon dŵr anhygoel; Porthoer, lle mae’r tywod yn gwichian pan fyddwch chi’n cerdded arno; Cricieth, gyda’r castell yn nythu ar ben y clogwyn a hufen iâ hyfryd Cadwalader’s neu unrhyw un o’r traethau bach sy’n cuddio ar hyd Penrhyn Llŷn (mae Porth Iago yn hynod brydferth).

Advertisements

One thought on “Eryri i deuluoedd: ble ddylen ni aros?

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s