Teithiau Tanddaearol yng Nghanol Ehangder Eryri

Mynyddoedd Eryri

Mynyddoedd Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei mynyddoedd mawreddog. Ond oeddech chi’n gwybod bod archwilio y tu mewn i’r mynyddoedd hyn llawn cymaint o hwyl ag archwilio y tu allan?

Wrth feddwl am Eryri, mae’n debyg mai’r peth cyntaf sy’n dod i feddwl y rhan fwyaf o bobl yw’r mynyddoedd. A pha syndod? Mae’n wir fod Eryri yn gartref i ambell i fynydd, ond ydych chi erioed wedi meddwl am beth sy’n digwydd y tu mewn iddynt?

Un o’r pethau gorau y gallwch ei wneud yn Eryri yw archwilio’r ehangder helaeth o ogofâu, ceudyllau a thwnelau sy’n cuddio o fewn mynyddoedd Eryri ac sy’n llechu o dan y ddaear. Un ffordd o wneud hynny yw drwy fynd gydag arbenigwr ar ogofa – mae cwmnïau Corris Mine Explorers a Go Below Underground Adventures yn ddau o blith nifer o arbenigwyr antur lleol sy’n cynnig anturiaethau ogofa i ymwelwyr. Ond os nad ydych chi’n teimlo ddigon dewr i roi cynnig ar ogofa, mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch fusnesu ar beth sy’n digwydd o dan ddaear yn Eryri.

Beddgelert

Beddgelert

1. Mwynglawdd Copr Sygun

Gallwch dywys eich hunain ar daith o amgylch Mwynglawdd Copr Sygun, ym Meddgelert, lle’r oeddent yn mwyngloddio copr tan ychydig dros gan mlynedd yn ôl. Mae’r gwythiennau aur, arian a chopr yn dal i addurno’r siambrau lliwgar, yn ogystal â stalactidau a stalagmidau rhyfeddol. Mae’r twnelau troellog yn frith o ganllawiau sain defnyddiol ac effeithiau sain sy’n eich helpu i ddysgu am hanes y mwynglawdd ar eich liwt eich hun.

Ar ôl cyrraedd y brig, gallwch roi cynnig ar badellu am aur a phaentio crochenwaith (am gost ychwanegol). Mae’r safle hefyd yn cynnwys amgueddfa, siop anrhegion, teithiau cerdded ar hyd y mynyddoedd a maes chwarae antur ar gyfer y plant.

Electric Mountain

Mynydd Gwefru

2. Mynydd Gwefru

Ydych chi erioed wedi pendroni beth sy’n digwydd y tu mewn i orsaf bŵer? Os felly, Mynydd Gwefru, yn Llanberis, yw’r lle perffaith i chi! Ar ôl cyrraedd, byddwch yn cael eich hebrwng gan fws i galon y mynydd ar gyfer taith awr o hyd sy’n mynd â chi yn ddwfn i mewn i dwnelau troellog Mynydd Elidir. Yna, bydd cyfle i chi weld un o’r campweithiau peirianyddol gorau i’w creu gan ddyn – gorsaf bŵer Dinorwig. Bydd cyfle i wylio’r pympiau a’r tyrbinau enfawr ar waith, yn ogystal â ffilm danddaearol sy’n egluro’r broses o gomisiynu ac adeiladu’r orsaf.

Ar ôl cyrraedd y brig unwaith eto, beth am ymweld â’r ganolfan ymwelwyr, y siop anrhegion, y caffi a’r ardal chwarae (ar gyfer plant dan 12)? Gallwch ymweld â’r ganolfan ymwelwyr yn rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid talu am y daith danddaearol. Er hynny, mae’r pris yn rhesymol iawn, ac yn cynnwys prisiau arbennig ar gyfer teuluoedd.

Slate train at Blaenau Ffestiniog

Tren llechi Blaenau Ffestiniog

3. Ceudyllau Llechi Llechwedd

Mae Ceudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, yn cynnig blas ar fywyd chwarelwr yn oes Fictoria, a hynny drwy gyfrwng dwy daith danddaearol anhygoel. Ar y daith ddofn, byddwch yn teithio i lawr bron i 500 troedfedd ar reilffordd cebl mwyngloddio mwyaf serth Ewrop, ac yn cael eich tywys gan ysbryd chwarelwr 12 mlwydd oed. Ar y daith ar hyd tramffordd y chwarelwr, byddwch yn teithio hanner milltir ar y trên tanddaearol i ddysgu am amodau gweithio’r chwarelwyr a’r teclynnau yr oeddent arfer eu defnyddio.

Ar ôl cyrraedd y brig, mae rhwydd hynt i chi grwydro drwy’r pentref chwarelyddol Fictoraidd sy’n cynnwys banc sy’n bathu ei ddarnau arian arbennig ei hun i’w defnyddio yn y siopau ar y safle. Mae’r pentref hefyd yn cynnwys tafarn sy’n cynnig prydau a byrbrydau ysgafn, siop melysion hen ffasiwn, siop bentref draddodiadol a llawer mwy.

4. Labrinth y Brenin Arthur

Mae Corris, yn Ne Eryri, yn cynnwys un o atyniadau teuluol gorau’r rhanbarth – Labrinth y Brenin Arthur. Yma, gallwch fynd ar daith danddaearol mewn cwch drwy geudyllau hynafol. Byddwch yng ngofal cychwr (boatman) o’r Oesoedd Tywyll a fydd yn eich tywys tuag at raeadr fyrlymus cyn i chi deithio’n ôl mewn amser wrth glywed am hynt a helynt y Brenin Arthur. Ar rannau eraill o’r daith, byddwch yn cerdded drwy geudyllau tanddaearol a thwnelau troellog, a gwrando ar hanesion brwydrau Arthur yn erbyn cewri, dreigiau a thros les Prydain gyfan bob cam o’r ffordd.

Ar ôl cyrraedd y brig, gallwch ddysgu mwy am Arthur drwy ymweld ag atyniad ‘Ymchwil y Beirdd’. Gallwch hefyd ymweld â Chanolfan Grefftau Corris a gwylio’r crefftwyr wrthi’n cynhyrchu amrywiaeth o eitemau hardd sydd ar gael i’w prynu, i gofio am eich ymweliad!

5. Ceudyllau Llechi Llanfair

Mae’r llechi yn Chwarel Hen Llanfair, Llanfair, ger Harlech – ymhlith rhai o’r hynaf yn y byd, ac mae cerdded drwy’r fynedfa fel cerdded i mewn i fyd arall. Y peth mwyaf anhygoel am y ceudyllau hyn, ar wahân i’w maint, yw eu bod wedi’u creu gan ddyn, a hynny dros gan mlynedd yn ôl wrth olau cannwyll. Wrth ymadael â’r ceudyllau ar ddiwedd y daith, mae golygfa anhygoel arall yn eich disgwyl: Bae Ceredigion yn ei holl ogoniant, o Fynyddoedd y Preseli yn y de yr holl ffordd at Benrhyn Llyn yn Eryri.

Ar ôl cyrraedd y brig unwaith eto, gallwch ymweld â’r parc fferm i blant (am gost ychwanegol), lle gall y plant roi ‘cwtsh’ i gwningod bach a bwydo ŵyn a geifr bach, a mwynhau taith natur drwy’r goedwig. At hynny, mae siop anrhegion a chaffi ar y safle lle gallwch ymlacio ar ôl archwilio’r mwyngloddiau.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s